LIFE-programmet och EU:s vattendirektiv

Vad menas med ”bättre vatten”? Hur vet vi om vattnet är tillräckligt bra? Sverige har satt upp miljökvalitetsnormer för sjöar, vattendrag, havsvikar och grundvatten. Normerna utgår från kraven i EU:s ramdirektiv för vatten, som vi är skyldiga att följa.

Vattenförekomsterna bedöms utifrån ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Många vattenmiljöer i Sverige har stora problem, bland annat på grund av övergödning, fysiska förändringar och miljögifter. Även om åtgärder görs för att förbättra vattenmiljöerna kan det ta lång tid innan vi ser effekterna. Många vatten har därför fått en tidsfrist för att nå god status till 2021 eller 2027. I vissa fall, bland annat för miljögifter som är vitt spridda och tar mycket lång tid att åtgärda, har kraven sänkts.

Vattenmyndigheterna i Sverige har tagit fram åtgärdsprogram, som tydligt beskriver vad som behöver göras för att nå målen – och vem som är ansvarig. LIFE IP Rich Waters arbetar för att skynda på genomförandet.

EU:s miljöprogram LIFE

Rich Waters är Sveriges första LIFE IP-projekt. LIFE-programmet finansierar miljö- och klimatprojekt i EU:s medlemsländer. Det är EU-kommissionen som förvaltar LIFE-programmet och årligen beslutar om bidrag. Förutom de traditionella projekten finns en ny projekttyp, så kallade integrerade projekt (IP). Ett integrerat projekt är storskaligt och utgår från en regional eller nationell plan eller strategi. Det ska också leda till att nya projekt skapas. På så sätt mobiliseras mer resurser till miljöarbetet.

LIFE IP Rich Waters har en total budget på 30 miljoner euro, varav cirka tio miljoner är EU/LIFE-bidrag. Resterande del finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och projektets parter.

Ett bidrag till de globala utvecklingsmålen

​Genom arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten bidrar Rich Waters också till FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet för alla.


Läs mer:

EU:s LIFE-program (på engelska)

EU:s ramdirektiv för vatten (fulltext)

Om vattendirektivet och svensk vattenförvaltning

Agenda 2030 för hållbar utveckling