Vad är internbelastning?

Ett vattendrag i höstmiljö.

Övergödning av sjöar och i Östersjöns kustvatten styrs i stor utsträckning av tillgången på fosfor. Fosfordynamiken i en sjö eller ett kustområde utgörs av ett samspel mellan externa och interna flöden. Den externa tillförseln av fosfor från avrinningsområdet sker naturligt via vattendrag men mänskliga aktiviteter som exempelvis jordbruk, avlopp och industrier kan öka tillförseln och […]

Hur vet jag om sjön lider av internbelastning?

Kvinna i båt som håller i ett mätinstrument.

De flesta åtgärder för att minska internbelastningen är kostsamma och kräver omfattande förberedelser i form av undersökningar och effektbedömningar. Med tanke på det stora antalet övergödda sjöar och kustvatten där internbelastning skulle kunna utgöra ett problem behövs en metodik för att på ett effektivt sätt avgöra när åtgärder behöver sättas in. I XXX (”Vitboken”) presenteras […]

Åtgärder mot internbelastning

Pråm i mitten av sjö med skog i bakgrunden

Att minska den interna belastningen av fosfor kan vara nödvändigt för att förbättra vattenkvaliteten och få ett klarare vatten. Åtgärder mot internbelastningen i en sjö kan dessutom minska belastningen i sjöar, vattendrag och kust nedströms. Här beskriver vi möjliga åtgärder mot internbelastning av fosfor. Mer detaljerad information om varje åtgärd finns i rapporten xxxxx. Inom […]