Vad är internbelastning?

Övergödning uppstår när det finns för mycket näring i ett vatten. I sjöar och många kustvatten är det främst näringsämnet fosfor som orsakar övergödning, till exempel genom utsläpp från reningsverk, dagvatten, jordbruk eller enskilda avlopp. Det kan leda till att mycket fosfor samlas i bottensedimentet. När denna fosfor börjar läcka från sedimenten till vattnet talar vi om förhöjd internbelastning.

I vilken utsträckning det förekommer förhöjd internbelastning i svenska sjöar och kustvatten vet vi inte i detalj, men i många av de hundratals vatten som är påverkade av övergödning kan internbelastning vara ett problem. För att komma tillrätta med övergödningen och avgöra vilken typ av åtgärd som är lämplig behöver vi därför förstå internbelastningens betydelse. Hur stor påverkan kommer från externa källor och hur ser de interna fosforflödena i sjön ut?

I den här filmen berättar Ernst Witter från Länsstyrelsen i Örebro län om internbelastning utifrån den handbok som har tagits fram inom LIFE IP Rich Waters.

Inom LIFE IP Rich Waters har Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro län, IVL Svenska miljöinstitutet och SLU tagit fram en handbok som stöd för bedömning och beslut om åtgärder mot internbelastning av fosfor i sjöar. Handboken lanserades i april 2023 och är det första samlade beslutsverktyget när det gäller internbelastning i Sverige. Inom projektet har även åtgärder mot internbelastning genomförts.

Publikationer: Handbok för åtgärder mot internbelastning

Under Almedalsveckan 2023 arrangerade vi ett seminarium på temat Internbelastning – den osynliga övergödningsboven. Mer om handboken och några av de insatser som har provats i internbelastade sjöar kan du höra i inspelningen från seminariet:

Extern länk: Internbelastning i sjöar och hav – den osynliga övergödningsboven