Handbok för åtgärder mot internbelastning

Tvärsnittsdiagram av en sjö som med färgade liner visar fosforflödena i sjön.

Inom LIFE IP Rich Waters har Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro län, IVL Svenska miljöinstitutet och SLU tagit fram Handbok för åtgärder mot internbelastning, som stöd för att bedöma och besluta om åtgärder mot internbelastning av fosfor i sjöar. Handboken lanserades i april 2023 och är det första samlade beslutsverktyget när det gäller internbelastning i Sverige.

Hur kan man bedöma om ett vatten är internbelastat och hur vet man när det krävs åtgärder? I Handboken presenteras en metod i fyra steg för att underlätta bedömningen av om ett vatten är internbelastat och hur man kan prioritera vattenförekomster för mer detaljerade utredningar och eventuella åtgärder. Handboken innehåller även beskrivningar av möjliga åtgärder och information om kostnader och möjligheter till finansiering.