Sollentuna kommuns vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv

Sollentuna kommun har tagit fram en vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv. I vattenplanen tas ett helhetsgrepp för att förbättra och säkra kvaliteten på kommunens grundvatten och ytvatten och för att förbättra hanteringen av dagvatten, spillvatten och dricksvatten. Du som är vattenstrateg eller liknande på en kommun och står inför uppgiften att ta fram en liknande plan – här har vi samlat material om Sollentunas vattenplan och den arbetsmetod som använts. Bra som inspiration och kunskapsbank för dig!

Läs Vattenplan – för en hållbar vattenhantering i Sollentuna

Vattenplanen beskriver bland annat nuläge, arbetsprocesser, målbilder och åtgärdsbehov när det gäller alla vattentyper (grundvatten, ytvatten, dagvatten, spillvatten och dricksvatten).

Läs planen på Sollentuna kommuns webbplats

Film: Så tog kommunen fram vattenplanen

Vid Rich Waters Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering i november 2021 föreläste Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun, om deras arbete med att ta fram en kommunal vattenplan med hänsyn till ekosystemtjänster och klimatförändringar.

Se presentationen Vattenplanering i Sollentuna (Youtube)

Kommunens lärdomar och erfarenheter

Sollentuna kommun har tagit fram en rapport som beskriver deras process med vattenplanen; vad har de gjort, hur har de arbetat och vad har de lärt sig längs vägen. – Jag tror att vår vattenplan och den arbetsmetod som vi har använt kan fungera som modell för andra kommuner som står i begrepp att genomföra liknande arbete, säger Towe Holmborn, vattensamordnare.

Ta del av lärdomarna och erfarenheterna

Allt om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust

På Sollentunas miljöbarometer redovisas fakta och statistik om olika vatten inom Oxundaåns och Edsvikens avrinningområden.

Om vatten på Sollentunas miljöbarometer