Analys av kostnader i samband med borttagande av dammar

Författare: Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län.
Rapportens omslag med texten Analys av kostnader i samband med borttagande av dammar, ett delprojekt inom Rich Waters. Flygfoto på ett slingrande vattendrag i skogsmiljö. Logotyper för Länsstyrelsen i Örebro län, LIFE, Rich Waters, Havs- och vattenmyndigheten och Jönköpings Fiskeribiologi.

Vissa figurer och tabeller visas här som bilder. De uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Du kan ladda ned rapporten i pdf-format nedan, med ytterligare kart- och bildmaterial. Kontakta LIFE IP Rich Waters om du behöver en tillgänglig version.

Ladda ned: Analys av kostnader i samband med borttagande av dammar (pdf)

Förord

Avsikten med detta uppdrag som genomfördes av Jönköpings Fiskeribiologi AB på uppdrag av länsstyrelsen i Örebro län var att inhämta, presentera och analysera de kostnader som uppstått vid ett urval av genomförda projekt där dammar tagits bort och ersatts av forsar eller sjöutlopp. Målsättningen är att resultaten och beskrivningarna olika projekt ska vara vägledande inför värdering av olika åtgärdsalternativ vid dammar och leda till välgrundade beslut. Uppdraget är en del av projektet LIFE IP Rich Waters, som drivs av Länsstyrelsen i Västmanland och fokuserar på implementeringen av Ramdirektivet för vatten inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Författarna ansvarar för rapportens innehåll.

Daniel Bergdahl

Länsstyrelsen i Örebro län

Sammanfattning

Dammar utgör ofta ett miljöproblem i vattenmiljöer där de skapar vandringshinder för vattenlevande organismer, flödesförändringar, ökade predationsförluster, förhöjda vattentemperaturer nedströms med mera. Vid arbeten med restaurering av vattendrag och återskapande av fri fiskvandring anges ofta utrivning av hinder, där så är möjligt, som den bästa åtgärden. Utrivning anses dessutom oftast vara den kostnadseffektivaste åtgärden för att åstadkomma fiskvandring vid dammar som inte längre används. Den tydligaste fördelen med en avveckling/ utrivning är att fisk och andra vattenlevande varelser återigen kan passera fritt, samt att potentiella strömsträckor uppströms återskapas. Åtgärder vid dammar genomförs därför varje år runt om i Sverige. Uppföljning av såväl effekter och kostnader saknas emellertid många gånger vid de projekt som genomförs.

I föreliggande rapport presenteras sammanlagt 41 genomförda dammrivningar inom Norrströms huvudavrinningsområde, i Örebro län, samt i södra Sverige. De presenterade åtgärderna omfattar dammar med en fallhöjd från en halvmeter upp till sju meter i vattendrag med medelvattenföringar från 100 l/s till drygt 30 m3/s. Kostnaderna för genomförandet av de presenterade åtgärderna varierar mellan knappt 30 000 kr och närmare 6 miljoner kr.

Resultaten visar att, ja storleken har betydelse, men även att andra faktorer såsom tillståndsansökan eller inte till domstol, förekommande infrastruktur, kultur- och rekreationsvärden, planering, samt motstående intressen påverkar kostnaderna vid en utrivning.

 • Kostnaden för förarbetena inför en utrivning var cirka sex gånger högre i de fall då man sökt tillstånd via domstol, jämfört med ett enklare förfarande. Mediankostnaden för förarbeten inför utrivningarna varierade från 35 000 kr vid ett enkelt förfarande till 200 000 kr vid ett tillstånd från domstol.
 • Mediakostnaden för utförandet vid utrivningarna uppgick till cirka 187 tkr per fallhöjdsmeter.
 • Utförandekostnaden i samband med en utrivning ökade med fallhöjden, men minskade med medelvattenföringen. Den faktiska kostnaden för att riva ut dammar i mindre vattendrag var dock lägre jämfört med större vattendrag.

Baserat på den information som erhållits vid inhämtningen av underlaget till rapporten, samt efterföljande analyser och sammanställningar ges följande generella rekommendationer:

 • Att lösa tillståndsfrågan via domstol medför oftast en betydligt längre tid och högre kostnad innan själva åtgärden fysiskt kan påbörjas. Undersök därför om det finns förutsättningar för ett annat juridiskt förfarande.
 • En fullständig utrivning av en damm som inte längre tjänar något syfte är oftast den bästa lösningen eftersom den negativa påverkan på miljön försvinner samtidigt som ansvar för drift och underhåll upphör.
 • Partiella utrivningar kan vara ett bra och kostnadseffektivt sätt och komma framåt om många olika intressen är berörda. Det finns dessutom oftast inget behov av att radera en plats historia fullständigt. Ansvar för kvarstående delar kvarstår dock oftast.
 • Istället för att se förändringen som något negativt, fokusera på vilka andra värden som kan uppstå/skapas. Flera positiva exempel redovisas.
 • För att arbetet ska fortlöpa på ett bra sätt krävs planering. En väl genomförd planering är även en viktig faktor för att undvika onödiga kostnader och irritation.

Inledning

Jönköpings Fiskeribiologi AB har på uppdrag av länsstyrelsen i Örebro län undersökt kostnader i samband med dammrivningar. Dammar utgör ofta ett miljöproblem i vattenmiljöer och skapar vandringshinder för vattenlevande organismer, flödesförändringar med mera. Vattenvårdsåtgärder vid dammar genomförs därför varje år i Örebro län och i Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppföljning av såväl effekter och kostnader saknas emellertid många gånger vid de projekt som genomförs.

Avsikten med detta uppdrag var att inhämta och analysera de kostnader som uppstår vid dammrivningar. Målsättningen är att resultaten, som presenteras i föreliggande rapport, ska utgöra ett beslutsstöd vid värdering av olika åtgärdsalternativ vid dammar och leda till välgrundade beslut. Att basera framtida beslut på tidigare erfarenheter är viktigt av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl och högaktuellt med tanke på den omprövning av vattenkraften som kommer att genomföras i Sverige under den kommande 20 års perioden. Uppdraget är en del av LIFE-projektet Rich Waters som drivs av Länsstyrelsen i Västmanland och fokuserar på implementeringen av Ramdirektivet för vatten inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Metodik

Urvalet av dammar/anläggningar vid analysen bestod dels av ett uttag från den nationella databasen för Åtgärder i vatten, ÅiV (2021-01-13), dels genomförda dammutrivningar som Jönköpings Fiskeribiologi AB (JFB) medverkat vid och där dammhöjden varit cirka 2 meter eller högre, med något enstaka undantag. Urvalskriterierna vid uttaget från ÅiV var följande:

 • Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
 • Åtgärdstyp: Utrivning-damm
 • Status: Avslutad
 • Praktisk åtgärd: Ej projektering

Urvalet begränsades därefter genom att gruppera på Norrströms (061) huvudavrinningsområde respektive Örebro län. Vissa av dammutrivningarna i Örebro län omfattades emellertid även av Norrströms huvudavrinningsområde och inkluderades därför enbart i gruppen ÅiV – Norrström. Slutligen, efter en expertbedömning av Daniel Bergdahl vid Länsstyrelsen i Örebro län, uteslöts även vissa mindre dammar från urvalet ur ÅiV. Totalt resulterade urvalet i 41 dammutrivningar (se Tabell 1 och Figur 1, samt Bilaga 1 och 2).

UrvalAntal dammutrivningar
ÅiV – Norrström13
ÅiV – Örebro län18 (varav 10 i Norrström)
JFB20
Totalt41
Tabell 1. Urvalet av dammutrivningar i analysen

Informationen om anläggningarna och berörda vattenförekomster inhämtades dels från olika nationella databaser (Åtgärder i Vatten, Biotopkarteringsdatabasen, SMHI:s vattenwebb och Vatteninformationssystem Sverige), dels via ett frågeformulär som skickades till personer med kännedom om åtgärderna vid respektive anläggning (se Bilaga 3), samt gicks igenom internt för de dammutrivningar som Jönköpings Fiskeribiologi AB varit inbladade i. Så långt det var möjligt specificerades kostnaderna på olika moment, men i flera fall räckte informationen endast till att gruppera kostnaderna i förarbeten respektive utförande. För fyra åtgärder hittades inga uppgifter avseende kostnaderna för förarbeten och för tre åtgärder hittades inga uppgifter avseende kostnaderna för utförandet. Informationen lagrades i en Microsoft Access databas (se Bilaga 4) och analysen av uppgifterna skedde i Statistica 12, samt Microsoft Excel. Samtliga angivna kostnader är exklusive moms. När höger och vänster används för att ange läget ska det ses i nedströms riktning.

Figur 1 – Översiktskarta med urvalet av dammutrivningar utgår i denna webbversion.

Resultat

Samtliga dammutrivningar

Omfattning

Urvalet omfattade såväl mindre dammar i små vattendrag till större dammar i medelstora vattendrag. Av de dammrivningar som valdes ut varierade fallhöjden mellan knappt en halv meter upp till sju meter, medan medelvattenföringen på respektive plats varierade mellan 100 l/s upp till drygt 30 m3/s (se Tabell 2). Majoriteten av de utvalda dammar ägdes vid utrivningstillfället av privatpersoner (27 %), skogsbolag (24 %) och kommuner (22 %), medan resterande dammar ägdes av en rad olika aktörer (se Figur 2).

UrvalMin fallhöjd (m)Medel fallhöjd (m)Max fallhöjd (m)Antal dammar
ÅiV Norrström0,43,17,013
ÅiV Örebro län (exkl HARO 061)1,02,23,58
JFB0,92,95,320
Samtliga dammar0,42,87,041
UrvalMinsta MQ (m3/s)Medel MQ (m3/s) Högsta MQ (m3/s) Antal dammar
ÅiV Norrström0,21,86,913
ÅiV Örebro län (exkl HARO 061) 0,30,92,18
JFB0,12,930,220
Samtliga dammar0,12,230,241

Tabell 2. Beskrivande statistik avseende fallhöjd (överst) respektive medelvattenföring (nederst) för de dammrivningar som inkluderades i urvalet.
Stapeldiagram där x-axeln visar antal och y-axeln visar typ av ägare eller verksamhetsansvarig.
Privatperson 11
Skogsbolag 10
Kommun 9
Kommunalt bolag 2
Naturvårdsverket 2
Fiskevårdsområdesförening, markavvattningsföretag, okänd, privat bolag, Svenska kyrkan, Trafikverket, vägsamfällighet 1
Figur 2. Redovisning av ägarförhållandena vid de dammrivningar som inkluderades i urvalet.

Tillstånd till utrivning från domstol eller ”enklare” förfarande

Av de dammutrivningar där kostnader för förarbeten framgick (n=37) undersöktes skillnader i kostnad utifrån vilket lagrum/tillvägagångssätt som användes för genomförandet. En gruppering i två kategorier gjordes enligt följande. ”Enkelt förfarande”: utrivningar som genomfördes via en anmälan, markägarens tillstånd, efter ett föreläggande eller med hänvisning till 11 kap 12 § MB (ingen påverkan på allmänna eller enskilda intresse) respektive ”Tillstånd MMD”: de utrivningar som genomfördes med tillstånd från domstol. Som förväntat var kostnaderna för förarbetena avsevärt högre i de fall då man sökt tillstånd via domstol (se Figur 3 och Tabell 3).

Mediankostnaden för förarbetena för samtliga utrivningar som skedde med tillstånd från domstol var: 200 000 kr, medan motsvarande värde då ett enkelt förfarande tillämpades var: 35 000 kr. Tre av de utrivningar som genomfördes via tillstånd från domstol stack ut från resten av materialet: Emsfors kraftverk i Emån (nr 38), Baggå herrgård i Hedströmmen (nr 2) och Holmens kraftverk i Hedströmmen (nr 9). Vid dessa tre dammrivningar översteg totalkostnaden för förarbeten 700 000 kr. Vid resterande tillståndsgivna utrivningar genomfördes förarbetena för under 500 000 kr. Gemensamt för dessa tre utrivningar var att det genomfördes omfattande studier innan genomförandet, det fanns andra värden som påverkades och/eller motstridiga intressen.

Stapeldiagram som visar skillnaden mellan kostnader med tillstånd från mark- och miljödomstolen och enkelt förfarande.
Figur 3. Spridningen avseende totalkostnaden för förarbeten i samband med dammrivningar grupperat utifrån tillvägagångssätt (Tillstånd MMD, n=25 respektive Enkelt förfarande, n =11).
TillståndstypAntalMedelMedianMinMax25:e percentilen75:e percentilen
Tot kostnad förarbetenTillstånd MMD25314 7789200 00049 0001 100 000120 000398 198
Enkelt förfarande1151 50135 00015 000110 00033 00070 000
Uppgift saknas1125 000125 000125 000125 000125 000125 000
Tabell 3. Beskrivande statistik avseende totalkostnaden för förarbeten i samband med dammrivningar, grupperat utifrån tillvägagångssätt.

Har storleken någon betydelse?

För att undersöka huruvida dammens eller vattendragets storlek påverkar kostnaderna vid en utrivning undersöktes kostnaderna för genomförandet, exkl. eventuella kring- och oförutsedda kostnader, i förhållanden till fallhöjd respektive vattenföring (MQ). Som synes och förväntat ökade kostnaderna med fallhöjd, medan utförandekostnaden minskade med medelvattenföringen (se Figur 4). Spridningen var dock stor och sambanden därmed svaga (se Tabell 4). Några större skillnader mellan de olika urvalsgrupperna förelåg inte (se Figur 5). I bilaga 5 och 6 redovisas kostnaderna för de ingående utrivningarna sorterat på fallhöjd respektive medelvattenföring.

Sambandsdiagram där syftet är att visa totalkostnad för utförande av de utvalda dammrivningarna (n=38) i förhållande till fallhöjd.
Sambandsdiagram där syftet är att visa totalkostnad för utförande av de utvalda dammrivningarna (n=38) i förhållande till medelvattenföring.
Figur 4. Totalkostnad för utförande av de utvalda dammrivningarna (n=38) i förhållande till fallhöjd (4 a) och medelvattenföring (4 b).
AntalMedelMedianMinMax25:e percentilen75:e percentilen
Totalkostnad utförande/fallhöjd (kr/m)38271 546186 64319 7371 070 58886 957385 000
Totalkostnad utförande/MQ (kr/m3/s)381 010 083437 53726 4158 369 565180 357938 889
Tabell 4. Beskrivande statistik avseende totalkostnad för utförande i förhållande till fallhöjd respektive medelvattenföring för de utvalda dammrivningarna.
Stapeldiagram där syftet är att visa totalkostnad för utförande av de utvalda dammrivningarna i förhållande till fallhöjd.
Stapeldiagram där syftet är att visa totalkostnad för utförande av de utvalda dammrivningarna i förhållande till medelvattenföring.
Stapeldiagram där syftet är att visa totalkostnad för utförande av de utvalda dammrivningarna i förhållande till medelvattenföring.
Figur 5. Totalkostnad för utförande av de utvalda dammrivningarna i förhållande till fallhöjd (överst) respektive medelvattenföring (mellerst och nederst, inzoomad) grupperat utifrån urvalsgrupp (ÅiV Norrström, n =13, ÅiV Örebro, n=8 respektive JFB, n=17).

Trots att det förelåg en tendens till att utförandekostnaden minskade med medelvattenföringen var de faktiska kostnaderna för utrivningarna generellt sett lägre i de mindre vattendragen jämfört med de större vattendragen som ingick i urvalet, men även här var spridningen stor (se Figur 6).

Stapeldiagram som visar totalkostnad för utförande av de utvalda dammrivningarna (n=38) i förhållande till vattendragens storlek.
Figur 6. Totalkostnad för utförande av de utvalda dammrivningarna (n=38) i förhållande till vattendragens storlek (små, n=13, medel, n=14, respektive större, n=11).

Diskussion/korta kommentarer

Vissa av de redovisade utrivningarna i denna rapport är i begreppets egentliga mening, det vill säga att det inte finns några strukturer kvar som påverkar vattnets läge och djup, inte fullständiga utrivningar utan snarare partiella utrivningar kombinerade med fiskvägar. Oftast i form av anlagda stryk nedströms en befintlig eller ny tröskel för uppströms vattenyta. Multens regleringsdamm i Lillån/Mullhytteån (nr 15) och Massadammen i Tabergsån (nr 32) är exempel på detta (se Figur 7). Anledningen till att fullständiga utrivningar inte alltid genomförs kan vara många, men en vanlig orsak är att man förutom att förbättra de naturliga förutsättningarna för vattenlevande organismer även vill värna andra intresse såsom kultur, rekreation och/eller friluftsliv. Att i dessa fall genomföra partiella utrivningar kan vara ett bra och kostnadseffektivt sätt att komma framåt. Att skaffa sig tvångsrätt (28 kap. 10 § MB) eller gå emot en folklig/lokal opinion är däremot oftast en mycket tidskrävande och dyr process.

Forsande vattendrag i vinterlandskap.
Figur 7. Massadammen i Tabergsån där man istället för att genomföra en fullständig utrivning bibehöll en mindre del av den tidigare indämningen och samtligt återskapade strömsträckor och passagemöjligheter för fisk (Foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB).

Att söka tillstånd via domstol medför en trygghet eftersom verksamhetsutövaren får ett starkare skydd gentemot tredje part jämfört om en utrivning sker via en anmälan, med hänvisning till att varken allmänna eller enskilda intressen berörs (11 kap. 12§ MB), eller med berörda markägares tillstånd. Att genomföra en fullständig ansökan hos domstol medför å andra sidan en betydligt större tidsåtgång och kostnad innan själva åtgärderna kan påbörjas. Resultaten från föreliggande utvärdering visar att kostnaden för att söka tillstånd hos domstol är cirka sex gånger högre. Delvis kan detta sannolikt förklaras av att kostnaderna för förarbetet vid en ”enklare” utrivning av förklarligare skäl är lägre och att det oftast är dessa enklare och mindre utrivningar som inte kräver tillstånd från domstol. Med tanke på att en verksamhetsutövare alltid har rätt att avveckla/riva ut sin anläggning med vissa förbehåll (11 kap. 19-20 § MB) borde det trots allt i många fall finnas utrymme för både tids- och kostnadseffektiviseringar vid dessa processer. En utrivning av en dammanläggning i skogen medför oftast en mindre påverkan på omkringliggande fastigheter jämfört med en dammutrivning i stadsnära miljöer där konsekvenserna (till exempel påverkan på byggnaders grundläggning) kan vara mycket svåra att överblicka. Detta borde också avspeglas i själva rättsprocessen. Förvisso kan en förändrad landskapsbild såsom en förlorad sjöutsikt eller avsänkt dammspegel upplevas som något negativt, men borde inte få ett lika stort genomslag. Vidare visar erfarenheterna att det i det tidigare indämda området skapas andra och uppskattade värden. Utrivningen av Hanefors kraftverk i Aggaån (nr 41) är ett tydligt exempel på detta (se Figur 8). För den som är intresserad av att besöka till exempel Haneforsområdet går det via Naturkartan att hitta information om området, samt hur man tar sig dit: Naturkartan-Växjö kommun. I en sammanställning gjord på uppdrag av Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna redovisas ytterligare exempel på genomförda utrivningar med positiva resultat (Sjöstrand m.fl. 2018).

Flygbild över skogslandskap. I mitten syns ett vattendrag.
Figur 8. Det tidigare indämningsområdet uppströms Hanefors kraftverk (den vita byggnaden i bakgrunden) där flertalet våtmarker, broar och naturstigar efter utrivningen har skaptas för att synliggöra områdets natur- och kulturvärden (Foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB. Spridningstillstånd: LM2020/024962).

Oavsett dammens eller vattendragets storlek uppstår vissa moment vid genomförandet av en dammutrivning, såsom etablering av maskiner och material, kontakter med närboende och myndigheter. För att arbetet ska fortlöpa på ett bra sätt krävs därför planering. En väl genomförd planering är även en viktig faktor för att undvika onödiga kostnader. Det kan handla om att hantera materialtransporter till och från arbetsområdet, omledning av vatten under arbetstiden, trafikomledning, samt att eventuell specialkompetens (sprängning, kranbilar) utnyttjas effektivt.

Ett vattendrag i skogslandskap. Vid vänstra stranden står en grävskopa.
Figur 9. Utrivningen av Massadammen i Tabergsån. Arbetsområdet avgränsades av en brant vägslänt utmed ena sidan och ett järnvägsspår utmed andra sidan. Därför krävdes omfattande planering och logistik för att kunna genomföra åtgärderna samtidigt som stundtals höga flöden skulle ledas förbi.

I många av de nu redovisade exemplen har mer eller mindre stora delar av den tidigare verksamheten bevarats genom att man inte har tagit bort mer än nödvändigt. Detta är mycket värdefullt att tänka på i samband med planeringen av en utrivning. Vanligtvis behöver man nämligen inte radera en plats historia i samband med en utrivning. Snarare bör man fokusera på att bevara delar som visar på den verksamhetssuccession som har skett och på så sätt illustrera hur platsens värde/betydelse har förändrats över tid samtidigt som den negativa påverkan på miljön begränsas. I samband med vissa av de redovisade dammrivningarna har även betydande belopp lagts på kringkostnader som egentligen inte har med själva utrivningen/avvecklingen att göra utan snarare den framtida användningen och gestaltningen av det tidigare verksamhetsområdet. Dels kan det röra sig om åtgärder som förbättrar tillgängligheten (till exempel broar, promenadstråk och informationsskyltar), dels åtgärder som syftar till att skydda, förstärka befintliga värden såsom äldre byggnader eller skapa nya värden i form av till exempel våtmarker eller naturstigar. Dessa exempel illustrerar potentialen i omvandlingen av en tidigare verksamhet till något annat som kommer både människor och miljö till gagn under lång tid framöver. Ett exempel på detta är Färgeridammen i Hökesån (nr 28) där ett promenadstråk och parkområde med rastplatser anlades utmed den ena sidan av åfåran i det tidigare indämningsområdet, samtidigt som stora delar av den cirka 90 m långa betongdammen bibehölls (se Figur 10).

Ett vattendrag till höger med promenadstråk och en picknickplats till vänster. I bakgrunden syns en röd fabriksbyggnad.
Figur 10. Det tidigare indämningsområdet uppströms Färgeridammen i Hökesån som numera utgör ett promenadstråk och parkområde. Notera dammen och fabriksbyggnaderna i bakgrunden (Foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB).

Åtgärder i Vatten – Norrström

Damm vid Nedre Borgfors, Hedströmmen, Norrströms HARO (1)

Anläggningsår: 1700-talet.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 3,5 meter (normal nivåskillnad mellan upp och nedströms vattenyta cirka 4,5 m).

Vattenförekomst-ID: SE664323-148419.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s)MQ (m3/s)MHQ (m3/s)
0,33,917,0

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2017.

Syfte med åtgärden: Återskapa forsmiljöer och konnektivitet för flodpärlmussla i Hedströmmen.

Beskrivning: Dammen i Hedströmmen vid Nedre Borgfors hade funnits sedan 1700-talet och nyttjades ursprungligen för såg och hammare. Under 1900-talet anpassades dammen för flottningsverksamhet. Dammens krönlängd var cirka 18 m och den uppdämda volymen var cirka 130 000 m3. Utrivningen och efterföljande åtgärder nedströms för att återskapa åfåran tog cirka 11 veckor att genomföra. Arbetsområdet vid utrivningen uppgick till cirka 2 500 m2. Istället utrivning skulle det ha varit möjligt att anlägga en fiskväg i form av en slitsränna eller ett omlöp. Ett omlöp bedömdes dock medföra en för stor påverkan på känslig kulturmiljö, medan en slitsränna hade inverkat negativt på dammens avbördningskapacitet vid höga flöden. Båda fiskvägsalternativen bedömdes dessutom resultera i en betydligt högre anläggningskostnad, cirka 3-4 miljoner kr.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och regional övervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till cirka 1,9 miljoner kr, varav cirka 0,5 miljoner kr utgjordes av kostnaderna för en ny bro. Projektet finansierades genom statsbidrag (1,13 milj. kr), samt av dammägaren.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)474 333
Maskin-/arbetskostnader519 040
Materialkostnader259 500
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm112 000
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader370 000
Oförutsedda kostnader163 174
Totalkostnad utförande1 423 714
Total åtgärdskostnad1 898 047
Tabell 5. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av dammen vid Nedre Borgfors i Hedströmmen.
Bro över vattendrag, där vatten forsar genom dammluckor
Dammen vid Nedre Borgfors i Hedströmmen före utrivningen 2017 (Foto: LM Miljö & Vattenvård AB).

Forsande vattendrag
Dammen vid Nedre Borgfors i Hedströmmen efter utrivningen 2017 (Foto: LM Miljö & Vattenvård AB).

Baggå herrgård, Hedströmmen, Norrströms HARO (2)

Anläggningsår: 1600-talet.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 5 meter (normal nivåskillnad mellan upp och nedströms vattenyta cirka 4,5 m).

Vattenförekomst-ID: SE664323-148419.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,334,319,0

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2017.

Syfte med åtgärden: Återskapa forsmiljöer och konnektivitet för flodpärlmussla i Hedströmmen.

Beskrivning: Dammen vid Baggå herrgård i hedströmmen hade funnits på platsen sedan åtminstone 1600-talet och utnyttjades initialt till såg, hammare och kvarn. Dammen anpassades under tidigt 1900-tal till flottningsverksamhet. Dammens krönlängd var cirka 60 m och den uppdämda volymen var cirka 75 000 m3. Utrivningen och efterföljande åtgärder tog cirka 3 månader att genomföra, varav åtgärderna i vatten tog cirka 4 veckor. Arbetsområdet vid utrivningen uppgick till cirka 4 000 m2. Istället utrivning skulle det ha varit möjligt att renovera och miljöanpassa dammen. Ett omfattande renoveringsbehov till följd av stora skador på dammen, samt anläggandet av en tillräckligt stor fiskväg bedömdes dock kosta cirka 6-7 miljoner kr, vilket bidrog till att en utrivning genomfördes.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och regional övervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Totalkostnaden för åtgärderna vid Baggå herrgård uppgick till knappt 1,7 miljoner kronor. Kringkostnaderna bestod bland annat i anläggandet av nya broar inom området. En berörd sakägare var inte nöjd med att dammen skulle rivas ut, vilket bidrog till att tillståndsprocessen blev dyrare än genomförandet av åtgärden. Inom området förekommer dessutom värdefulla kulturhistoriska lämningar, vilket även påverkade kostnaden för förarbeten, samt genomförande.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)983 000
Maskin-/arbetskostnader271 356
Materialkostnader75 000
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm64 000
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader279 400
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande689 756
Total åtgärdskostnad1 672 756
Tabell 6. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av dammen vid Baggå herrgård i Hedströmmen.
En damm med vattenspegel. En bro skymtar till vänster i bilden.
Dammen vid Baggå Herrgård i Hedströmmen före utrivningen 2017 (Foto: LM Miljö & Vattenvård AB).
Forsande vattendrag
Dammen vid Baggå Herrgård i Hedströmmen efter utrivningen 2017 (Foto: LM Miljö & Vattenvård AB).

Hyttdammen, Lankälven, Norrströms HARO (3)

Anläggningsår: Uppgift saknas. Återuppbyggd 1977.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 2,5 meter.

Vattenförekomst-ID: SE663497-144578.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,110,775,20

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2017.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för alla fiskarter i Stora Grängen och Lankälven.

Beskrivning: Vid Södra Hyttan/Lindatorp knappt en kilometer uppströms Stora Grängen hade det funnits en dammanläggning under lång tid. Lankälven utgjordes på platsen av två grenar med en damm i vardera grenen. Den ena dammen brast i vårfloden 1977 och byggdes upp några år senare tillsammans med en bassängtrappa som fiskväg. Dammarna dämde in Lankälven cirka 750 m uppströms. När dammarna revs 2017 var fisktrappan i dåligt skick och hade inte använts på många år. Åtgärder genomfördes vid båda dammarna för att vatten skulle rinna i båda fåror även vid lågflöde.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske .

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till knappt 1 miljon kr. Projektet finansierades till stor del av Naturskyddsföreningens bra miljövalsfond.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)384 662
Maskin-/arbetskostnader309 435
Materialkostnader125 119
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm121 163
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande555 717
Total åtgärdskostnad940 379
Tabell 7. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av dammen vid Hyttdammen i Lankälven.
Bro över vattendrag med fisktrappa till höger
Dammarna vid Hyttdammen i Lankälven före utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län)
Forsande vattendrag
Dammarna vid Hyttdammen i Lankälven efter utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län)
Äldre byggnad och en bro med vatten som forsar från en damm
Dammarna vid Hyttdammen i Lankälven före utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län)
Äldre byggnad och en bro med vatten som forsar.
Dammarna vid Hyttdammen i Lankälven efter utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län)

Gräntjärnens damm, Hammarskogsån/Danshytteån, Norrströms HARO (4)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 1,0 m.

Vattenförekomst-ID: SE662316-145877.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,191,065,06

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2017.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för öring och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Vid utrivningen av dammen i Gräntjärnens utlopp togs luckorna togs bort och gåtbalkarna skars av. Därefter byggdes ett stryk upp av sten och grus genom dammläget och vidare upp mot en befintlig grundtröskel. Tröskeln ut mot sjön förstärktes för att nivån i sjön skulle bibehållas på ungefär samma nivå som tidigare av hänsyn till sommarstugeägare.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och regional övervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Den totala kostnaden för åtgärderna uppgick till knappt 200 000 kr. Kostnaderna för projektering och tillståndsansökan blev lägre än normalt eftersom tillstånd söktes tillsammans med tre andra dammar i samma vattensystem.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)100 000
Maskin-/arbetskostnader62 773
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm30 000
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande92 773
Total åtgärdskostnad192 773
Tabell 8. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Gräntjärnens damm, Hammarskogsån/Danshytteån.
Bro över vattendrag med dammluckor
Gräntjärnens damm i Hammarskogsån/Danshytteån före utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Bro över vattendrag utan dammluckor
Gräntjärnens damm i Hammarskogsån/Danshytteån efter utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Damm med vattenspegel i skogslandskap
Gräntjärnens damm i Hammarskogsån/Danshytteån före utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Skogsmiljö med ett forsande vattendrag
Gräntjärnens damm i Hammarskogsån/Danshytteån efter utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Danshyttans kraftverksdamm, Hammarskogsån, Norrströms HARO (5)

Anläggningsår: 1500-talet.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Hyttverksamhet/m.m.).

Dammhöjd: 3,5 meter.

Vattenförekomst-ID: SE662316-145877.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,191,065,06

Ägare: Privatperson.

Årtal för genomförande (utrivning): 2015.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för öring och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Vid Danshyttan cirka 5 km uppströms sjön Råsvalen hade det funnits en dammanläggning under mycket lång tid, möjligen hade det bedrivits verksamhet på platsen redan på 1500-talet. Under vintern 2015 skedde ett dammbrott och ett cirka 1 meter stort hål eroderades fram i dammen, vilket ledde till att indämningen uppströms sänktes av. Till följd av detta sökte och beviljades markägaren bidrag från Länsstyrelsen för att ta bort delar av dammen och återställa bottenområdet.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes efter en anmälan om vattenverksamhet för grävning.

Uppföljning: Elfiske och regional övervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till 150 tkr. Observera att detta endast avser kostnaderna för genomförandet och inte förarbeten med mera.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)
Maskin-/arbetskostnader133 906
Materialkostnader0
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm13 116
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande147 022
Total åtgärdskostnad147 022
Tabell 9. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Danshyttans kraftverksdamm i Hammarskogsån.
Uppdämd kraftverksdamm med röd byggnad i bakgrunden
Danshyttans kraftverksdamm i Hammarskogsån före utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Forsande vatten med en vall till vänster och en röd byggnad i bakgrunden.
Danshyttans kraftverksdamm i Hammarskogsån efter utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Damm med vattenspegel i skogslandskap
Danshyttans kraftverksdamm i Hammarskogsån före utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Smalt vattendrag utan växtlighet
Danshyttans kraftverksdamm i Hammarskogsån efter utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Smalt vattendrag med mycket växtlighet
Danshyttans kraftverksdamm i Hammarskogsån ett år efter utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Kronohyttans damm, Hammarskogsån, Norrströms HARO (6)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Upprätthålla vattenspegel.

Dammhöjd: 1,0 m.

Vattenförekomst-ID: SE662316-145877.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,191,065,06

Ägare: Kommunalt bolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2015.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för öring och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Betongdammen var belägen i naturfåran vid Guldsmedshyttans kraftverk. Vid utrivningen bilades betongen ned till motsvarande åfårans naturliga botten och bredd. Sten och grus köptes in från närbelägen täkt.

Anmälan/Tillstånd: Utrivningen skedde efter ett föreläggande från Länsstyrelsen.

Uppföljning: Elfiske och övervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till 85 000 kr, varav 50 000 kr utgjordes av maskin-/arbetskostnader. Dammägaren genomförde åtgärden.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)
Maskin-/arbetskostnader50 000
Materialkostnader20 000
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm15 000
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande85 000
Total åtgärdskostnad85 000
Tabell 10. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Kronohyttans damm i Hammarskogsån.
Forsande vatten som stoppas upp av en fördämning
Kronohyttans damm i Hammarskogsån före utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Forsande vatten i skogslandskap
Kronohyttans damm i Hammarskogsån efter utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Herrgårdsdammen, Hammarskogsån, Norrströms HARO (7)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm  (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 1,0 m.

Vattenförekomst-ID: SE662316-145877

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,191,065,06

Ägare: Privatperson.

Årtal för genomförande (utrivning): 2015.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för öring och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Den betongförstärkta blockdammen var belägen i naturfåran vid Guldsmedshyttans kraftverk. Arbetet att riva ut dammen tog två dagar för grävmaskin. Dammtröskeln bilades ner och sten och block lades ut uppströms dammläget för att skapa en funktionell fåra för fiskvandring. Åtgärderna utfördes endast med material från platsen.

Anmälan/Tillstånd: Utrivningen skedde efter ett föreläggande från Länsstyrelsen.

Uppföljning: Elfiske och regional övervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Eftersom material från platsen användes blev totalkostnaden för utrivningen mycket blygsam, 28 000 kr. Dammägaren genomförde åtgärden.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)
Maskin-/arbetskostnader20 000
Materialkostnader0
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm8 000
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande28 000
Total åtgärdskostnad28 000
Tabell 11. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Herrgårdsdammen i Hammarskogsån.
Damm med bro där vatten spirar genom fördämningen
Herrgårdsdammen i Hammarskogsån före utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Forsande vattendrag med en liten spångbro
Herrgårdsdammen i Hammarskogsån efter utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Branddammen, Hammarskogsån, Norrströms HARO (8)

Anläggningsår: 1400-talet/1800-talet.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 7,0 m.

Vattenförekomst-ID: SE662316-145877

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,21,05,8

Ägare: Privat bolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2016-2017.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för sjölevandeöring från Råsvalen och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Det har funnits olika dammar i området ända sedan 1400-talet, men den aktuella dammen byggdes troligen i slutet av 1800-talet. Dammen har tidigare nyttjats som vattentäkt för släck- och kylvatten för industriella verksamheter på platsen. Dammen var belägen i naturfåran bredvid tuben till Guldsmedshyttans vattenkraftverk. Vägtrummorna uppströms dammen vid Elzwiksväg byttes också i projektet eftersom de låg högt och hade annars blivit ett vandringshinder. Vidare genomfördes biotopvård längs en cirka 300 m lång sträcka.

En av utmaningar i projektet var att ett bostadsområde på ena sidan av arbetsområdet behövde ha tillgång till bussförbindelser på andra sidan av arbetsområdet, vilket fick lösas via en provisorisk gång- och cykelbana bestående av ställningar över arbetsplatsen. Även de högspänningsledningar och de vatten- och avloppsledningar som låg grunt i dammen och som därmed behövdes sänkas alternativt ledas om innebar utmaningar.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärderna genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Fiskräknare och elfisken.

Kostnader: Totalkostnaden uppgick till närmare 6 miljoner kr. Projektet finansierades av dammägaren, Samhällsbyggnad bergslagen och bidrag, förmedlade av Länsstyrelsen, från Naturskyddsföreningens bra miljövalsfond, Havs- och vattenmiljöanslaget från Havs- och vattenmyndigheten samt LONA-bidrag från Naturvårdsverket.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)398 198
Maskin-/arbetskostnader1 882 260
Materialkostnader1 650 800
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm443 000
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader1 375 940
Oförutsedda kostnader86 000
Totalkostnad utförande5 438 000
Total åtgärdskostnad5 836 198
Tabell 12. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Branddammen i Hammarskogsån.
Väg över en fördämning, på bron står en person i blå jacka
Branddammen i Hammarskogsån före utrivningen 2016-2017 (Foto: LM Miljö & Vattenvård AB).
Flygbild där en å, vägar och några byggnader syns
Branddammen i Hammarskogsån efter utrivningen 2016-2017 (Foto: Lantmäteriet, Min karta).

Holmens kraftverk, Hedströmmen, Norrströms HARO (9)

Anläggningsår: 1600-talet, kraftverket anlades 1940.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm  (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 3,5 m.

Vattenförekomst-ID: SE662041-149485

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,96,931,6

Ägare: Kommunal bolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2017.

Syfte med åtgärden: Återskapa forsmiljöer i anslutning till Hedströmmens Naturreservat och Natura 2000 områden för flodpärlmussla, öring m.m.

Beskrivning: Det har funnits en damm på platsen sedan 1600-talet, men kraftverket anlades 1940. Kraftverket nyttjade en maximal fallhöjd om 4,9 m. Från dammen, vars krönlängd uppgick till 94 m, leddes vatten via en intagskanal till kraftverket. Utbyggnadsvattenföringen var 5,5 m3/s och maximal effekt var 300 kW, med en årsproduktion på cirka 1 GWh/år. Kraftverket och dammen var dock i så dåligt skick att en upprustning av anläggningen skulle medfört investeringar på cirka 12-18 miljoner kr. Därför valde man att avveckla anläggningen istället. I samband med avvecklingen revs även den före detta dammvaktarbostaden.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärderna genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfisken och makrofytinventering.

Kostnader: Totalkostnaden för utrivningen med mera uppgick till drygt 2 miljoner kr. Åtgärderna finansierades av statsbidrag, verksamhetsutövaren och vattenkraftens miljöfond. Inom området finns kulturhistoriska lämningar, vilket påverkade kostnaderna för förarbetena. Vidare medverkade arkeolog och byggnadsantikvarie vid schaktarbetena.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)730 613
Maskin-/arbetskostnader775 000
Materialkostnader353 800
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm100 800
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader166 000
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande1 395 600
Total åtgärdskostnad2 126 213
Tabell 13. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Holmens kraftverk i Hedströmmen.
Damm i vinterlandksap
Dammen vid Holmens kraftverk i Hedströmmen före utrivningen 2017 (Foto: LM Miljö & Vattenvård AB).
Forsande vatten i vinterlandskap
Dammen vid Holmens kraftverk i Hedströmmen efter utrivningen 2017 (Foto: LM Miljö & Vattenvård AB).

Vasslands damm, Vasslabäcken, Norrströms HARO (10)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: cirka 2 m.

Vattenförekomst-ID: SE662041-149485

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,050,352,4

Ägare: Vägsamfällighet

Årtal för genomförande (utrivning): 2015.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för öring och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Det hade funnits en damm på platsen sedan hyttan uppfördes för flera hundra år sen. Dammen utgjordes av vägbank, med spettlucka och vattnet avbördades genom en vägtrumma. Vägtrumman var i dåligt skick och arbetet gjordes med kort varsel eftersom trumbytet var akut. Dammens utskov revs ut och ersattes med en halvtrumma med naturlig botten. Viss bottenuppbyggnad gjordes för att behålla vattenyta.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med markägarens tillstånd efter en anmälan om trumbyte.

Uppföljning: Elfiske och övervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Totalkostnaden för åtgärderna uppgick till drygt 400 000 kr. Vägsamfälligheten hade egen täkt för natursten och grus. Åtgärden genomfördes av dammägaren med bidrag från Naturskyddsföreningens bra miljövalsfond och Trafikverket. Uppgifter saknas avseende kostnaderna för eventuella förarbeten.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)
Maskin-/arbetskostnader402 820
Materialkostnader0
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm30 000
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande432 820
Total åtgärdskostnad432 820
Tabell 14. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Vasslands damm i Vasslabäcken.
Liten damm med mycket växtlighet runt omkring.
Vasslands damm i Vasslabäcken före utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Forsande bäck med stenblock i vattnet och ett hus i bakgrunden
Vasslands damm i Vasslabäcken efter utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Dammlucka
Vasslands damm i Vasslabäcken före utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Vatten som rinner genom en vägtrumma.
Vasslands damm i Vasslabäcken efter utrivningen 2015 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Digerbergsdammen, Lerkesån/Arbogaån, Norrströms HARO (11)

Anläggningsår: 1980.

Ursprungligt syfte: Produktion av konstsnö.

Dammhöjd: cirka 5 m.

Vattenförekomst-ID: SE659721-145551.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,030,231,23

Ägare: Kommun.

Årtal för genomförande (utrivning): 2019.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för öring och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Dammen byggdes på 1980-talet med syfte att tillverka snö till skidbacken vid Digerberget. Dammen har dock aldrig eller endast på prov använts för detta ändamål. Dammen utgjordes av en vägbank med högt lagda trummor. Vägtrummorna ersattes av en halvtrumma med naturlig botten cirka 5 meter djupare, vilket medförde rejält djupa schakt.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med markägarens tillstånd efter en anmälan om trumbyte.

Uppföljning: Elfiske och regional miljöövervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Totalkostnaden för åtgärderna uppgick till cirka 2 miljoner kr. En stor del av kostnaden för projektet utgjordes av masshantering och anläggning av vägtrumman. Dammägaren genomförde åtgärden med LOVA-bidrag och stöd av Naturskyddsföreningens bra miljövalsfond.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)125 000
Maskin-/arbetskostnader1 277 947
Materialkostnader36 055
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm175 398
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader435 600
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande1 925 000
Total åtgärdskostnad2 050 000
Tabell 15. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Digerbergsdammen i Lerkesån.
Damm med vattenspegel i skogslandskap
Digerbergsdammen i Lerkesån före utrivningen 2019 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Smal bäckfåra genom skogslandskap
Digerbergsdammen i Lerkesån efter utrivningen 2019 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Vatten som forsar genom en fördämning
Väggenomgången vid Digerbergsdammen i Lerkesån före utrivningen 2019 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Tunnel genom damm
Väggenomgången vid Digerbergsdammen i Lerkesån efter utrivningen 2019 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Multens regleringsdamm, Lillån/Mullhytteån, Norrströms HARO (15)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Reglering sjöyta.

Dammhöjd: cirka 0,5 m.

Vattenförekomst-ID: SE655964-143577.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,120,391,0

Ägare: Privatperson.

Årtal för genomförande (utrivning): 2017.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för öring och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Dammen som fanns på platsen var inte särskilt gammal och var byggd av betong och trä. Dammen ersattes av en sjötröskel byggd av sten och grus. En bro finns strax nedströms platsen som möjliggör för närboende att korsa ån. En enkel pegel har mätts in och sitter ovan sjötröskeln för att visa nivån i sjön. En försvårande omständighet i projektet är att en iläggningsramp för båtar är belägen direkt i anslutning till området.

Anmälan/Tillstånd: Markägarens tillstånd.

Uppföljning: Elfiske och övervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Åtgärden som kostade cirka 350 000 kr genomfördes av fiskevårdsområdesföreningen med bidrag från Naturskyddsföreningens bra miljövalsfond.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)57 663
Maskin-/arbetskostnader211 200
Materialkostnader0
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm75 156
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande286 356
Total åtgärdskostnad344 019
Tabell 16. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Multens regleringsdamm i Lillån/Mullhytteån.
Damm med vattenspegel med mycket grönska
Multens regleringsdamm i Lillån/Mullhytteån före utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Forsande vatten genom skogslandskap
Multens regleringsdamm i Lillån/Mullhytteån efter utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Damm med vattenspegel i skogslandskap
Multens regleringsdamm i Lillån/Mullhytteån före utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Vattenspegel som övergår i fors i skogslandskap
Multens regleringsdamm i Lillån/Mullhytteån efter utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Lassåna kvarndamm, Laxån, Norrströms HARO (16)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 2,9 m.

Vattenförekomst-ID: SE654042-143264.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,531,353,0

Ägare: Privatperson.

Årtal för genomförande (utrivning): 2017.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för fisk i Laxån.

Beskrivning: En damm hade funnits på platsen i flera hundra år. Marken kring hela området ägs av dammägaren. Dammens utskov togs bort och en grundtröskel förstärktes cirka 70 meter uppströms för att behålla vattennivån. Dammen hade tre utskov, men upptröskling har bara gjorts i två av utskoven av hänsyn till kulturmiljön. I övrigt är dammvallen intakt. Inom projektet genomfördes även viss biotopvård och en mindre damm ersattes med en fors några hundra meter nedströms. Strandkanterna förstärktes med sten så att inget material från kanterna skulle transporteras ner mot Laxå tätort.

Anmälan/Tillstånd: Markägarens tillstånd och tillstånd för ingrepp i fornlämning enligt Kulturmiljölagen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Totalkostnaden för åtgärderna uppgick till knappt 650 000 kr. Kommunen genomförde åtgärderna på uppdrag av dammägaren delvis med stöd av statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)70 000
Maskin-/arbetskostnader350 000
Materialkostnader60 000
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm150 000
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande560 000
Total åtgärdskostnad630 000
Tabell 17. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Lassåna kvardamm i Laxån.
vatten i förgrunden med stenar och grenar i bakgrunden
Lassåna kvarndamm i Laxån före utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Forsande vattendrag
Lassåna kvarndamm i Laxån efter utrivningen 2017 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Åtgärder i Vatten – Örebro län

Utterbäcks kraftstation, Imälven, Göta älvs HARO (12)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/KRV).

Dammhöjd: 3,5 m.

Vattenförekomst-ID: SE658155-143234.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,481,74,5

Ägare: Privatperson.

Årtal för genomförande (utrivning): 2014.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för öring och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Dammen var i betong och i mycket dåligt skick. Kraftverket på platsen producerade kring 100 000 kWh per år. Dammen och även kraftverksbyggnaden revs ut efter önskemål från dammägaren. En stor del av arbetet gick till att riva kraftverksbyggnaden, men det var i princip omöjligt att riva dammen utan att allvarligt påverka kraftverksbyggnaden. Rivningen av byggnaden förbättrade även möjligheterna att återskapa forsen på ett bättre sätt.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och övervakning av flodpärlmussla.

Kostnader: Åtgärderna kostade cirka 1,1 miljoner kr att genomföra, inklusive förarbeten.Allt stor sten till platsen skänktes av ett företag som äger mycket mark längre uppströms och har bekostat åtgärder för att gynna öring och flodpärlmussla. Kringkostnader inbegriper bland annat en ny panncentral för huset som tidigare fanns i kraftverksbyggnaden.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)339 158
Maskin-/arbetskostnader261 384
Materialkostnader57 961
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm112 750
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader350 344
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande782 439
Total åtgärdskostnad1 121 597
Tabell 18. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Utterbäcks kraftstation i Imälven.
Röd byggnad med fördämning, där vatten rinner ned i ett vattendrag
Utterbäcks kraftstation i Imälven före utrivningen 2014 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Forsande vatten. En byggnad skymtar till vänster i bilden
Utterbäcks kraftstation i Imälven efter utrivningen 2014 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Damm med vattenspegel
Utterbäcks kraftstation i Imälven före utrivningen 2014 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Forsande vatten. En byggnad skymtar till vänster. I förgrunden syns ett kvarnhjul
Utterbäcks kraftstation i Imälven efter utrivningen 2014 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Dammar E18, Imälven, Göta älvs HARO (13)

Anläggningsår: 1960-talet.                               

Ursprungligt syfte: Broar/spegeldammar.

Dammhöjd: cirka 2 m.

Vattenförekomst-ID: SE658155-143234.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,481,74,5

Ägare: Trafikverket.

Årtal för genomförande (utrivning): 2010.               

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för öring och spridning av flodpärlmussla.

Beskrivning: Överfallsdammarna anlades på 60-talet samtidigt som två broar byggdes. Dammarna var helt byggda i betong.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och övervakning av flodpärlmussla. Enstaka övervakning med fiskräknare.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till cirka 2 miljoner kr (kostnaderna är uppskattade utifrån ett totalpris.).

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)300 000
Maskin-/arbetskostnader1 700 000
Materialkostnader0
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm0
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande1 700 000
Total åtgärdskostnad2 000 000
Tabell 19. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av dammar vid E18 i Imälven.
Bro över uppdämt vattendrag med fall
Dammar vid E18 i Imälven före utrivningen 2010 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Bro över vattendrag med forsande vatten.
Dammar vid E18 i Imälven efter utrivningen 2010 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Angsjödammen/Angsjöns utlopp, Valån, Göta älvs HARO (14)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Flottning).

Dammhöjd: 2,5 m.                                              

Vattenförekomst-ID: SE657601-143165.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,702,15,2

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2018.

Syfte med åtgärden: Återskapa fiskvandring med fokus på strömlevande fiskarter, samt återskapa naturliga vattenflöden.

Beskrivning: Dammen byggdes för flottning, men har under senare tid använts för reglering för vattenkraftsproduktion nedströms. Dammen var i stort behov av renovering och hade även haft problem med flera luckhaverier. En naturlik sjötröskel byggdes upp framför den gamla dammen och biotopvård genomfördes nedströms. En dammtröskel och en fors har även restaurerats nedströms på Karlskoga Golfklubbs område, men det är inte med i kostnaderna för detta projekt. En mossexpert anlitades för att leda arbetet med att flytta ner träd och sten med hårklomossa till vattenbrynet. Området utgör naturreservat.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och undersökning av hårklomossa.Kostnader: Den totala kostnaden för åtgärderna uppgick till cirka 650 000 kr.Dammägaren genomförde åtgärden delvis med bidrag från Naturskyddsföreningens bra miljövalsfond. Naturgrus och sten hämtades från egen täkt, det vill säga kostnaderna avser endast transport av material.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)200 000
Maskin-/arbetskostnader252 612
Materialkostnader100 646
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm97 200
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande450 458
Total åtgärdskostnad650 458
Tabell 20. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Angsjödammen i Valån.
Damm med vattenspegel
Angsjödammen i Valån före utrivningen 2018 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Rinnande vattendrag. En vägbro syns i bakgrunden.
Angsjödammen i Valån efter utrivningen 2018 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Sågaretorp sprängstensdamm, Sågkvarnsbäcken, Motala ströms HARO (17)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 2,5 m.

Vattenförekomst-ID: SE652098-142854.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,120,153,1

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2009.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för sjövandrande öring från sjön Unden.

Beskrivning: Projektet var del i ett större biotopvårdsprojekt där bland annat två mindre dammtrösklar ingick. Dammar har funnits på platsen för kvarn och såg. Dammen var uppbyggd av stenmurverk. En del av dammen togs bort för att möjliggöra passage för öring. Stora delar av dammen sparades av hänsyn till kulturmiljön.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med markägarens tillstånd efter en anmälan om biotopvård.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till cirka 350 000 kr. Dammägaren genomförde åtgärden till stor del med stöd av statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)25 500
Maskin-/arbetskostnader315 000
Materialkostnader0
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm20 000
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande335 000
Total åtgärdskostnad360 500
Tabell 21. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Sågaretorp sprängstensdamm i Sågkvarnsbäcken.
Stendamm med vatten som faller
Sågaretorp sprängstensdamm i Sågkvarnsbäcken före utrivningen 2009 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Delvis borttagen stendamm med forsande vatten i förgrunden
Sågaretorp sprängstensdamm i Sågkvarnsbäcken efter utrivningen 2009 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Damm med vattenspegel
Sågaretorp sprängstensdamm i Sågkvarnsbäcken före utrivningen 2009 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Forsande vattendrag i skogslandskap
Sågaretorp sprängstensdamm i Sågkvarnsbäcken efter utrivningen 2009 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Damm vid Bergvattnet, Sågkvarnsbäcken, Motala ströms HARO (18)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 1,2 m.

Vattenförekomst-ID: SE652098-142854.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,100,472,6

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2019.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för sjövandrande öring från sjön Unden.

Beskrivning: En regleringsdamm för såg, kvarn och flottning har funnits på platsen i flera hundra år. Dammen var uppbyggd av stenmurverk med mindre pågjutningar kring utskovet. Ingen väg finns till platsen som ligger nästan 1 km ut i skogen. Av den sammanlagt 25 m långa dammen togs 8 m bort, medan 17 meter sparades av hänsyn till kulturmiljön.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen, samt tillstånd för ingrepp i fornlämning enligt Kulturmiljölagen.

Uppföljning: Elfiske, lekfiskräkning och intervjuer.

Kostnader: Åtgärden kostade drygt 1 miljon kronor att genomföra. Dammägaren genomförde åtgärden med bidrag från Naturskyddsföreningens bra miljövalsfond och statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)403 957
Maskin-/arbetskostnader404 260
Materialkostnader70 050
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm147 790
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader64 516
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande686 616
Total åtgärdskostnad1 090 573
Tabell 22. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av dammen vid Bergvattnet i Sågkvarnsbäcken.
Damm med vattenspegel i skogslandskap
Dammen vid Bergvattnet i Sågkvarnsbäcken före utrivningen 2019 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Vattendrag med stora stenblock i skogslandskap
Dammen vid Bergvattnet i Sågkvarnsbäcken efter utrivningen 2019 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Nedre dammen, Fräsebäcken, Motala ströms HARO (19)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.).

Dammhöjd: 1,5 meter.

Vattenförekomst-ID: SE651231-142631

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,070,301,82

Ägare: Privatperson

Årtal för genomförande (utrivning): 2013

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för sjövandrande öring från sjön Unden.

Beskrivning: Den nedre dammen i Fräsebäcken var belägen cirka 100 m uppströms mynningen i Unden. Dammluckor med mera var sedan tidigare borttagna från dammen och lokala ideella krafter hade försökt skapa en uppströskling genom det trånga utskovet till vänster. Vid utrivningen 2013 var den initiala ambitionen att spara mittpelaren mellan de två utskoven i dammen, men detta var dessvärre inte möjligt med tanke på stabiliteten och den fria bredd som behövdes för att avbörda högflöden.

Anmälan/Tillstånd: Markägaren tog bort dammarna med stöd av 11:12 Miljöbalken eftersom de ägde all mark som påverkades av åtgärderna.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning. Årliga elfisken visar på höga tätheter av öring och större öring observeras varje år ovan dammen.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till cirka 250 tkr. Tre dammar togs bort inom samma projekt och kostnaderna har delats upp med en tredjedel per damm.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)33 000
Maskin-/arbetskostnader204 337
Materialkostnader0
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm17 360
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande221 697
Total åtgärdskostnad254 697
Tabell 23. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av nedre dammen i Fräsebäcken.
Vattendrag som forsar nedanför fördämning
Den nedre dammen i Fräsebäcken före utrivningen 2013 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Vattendrag som forsar fritt i skogslandskap
Den nedre dammen i Fräsebäcken efter utrivningen 2013 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Kvarndammen, Fräsebäcken, Motala ströms HARO (20)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.)

Dammhöjd: 3,5 meter

Vattenförekomst-ID: SE651231-142631

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,070,301,82

Ägare: Privatperson

Årtal för genomförande (utrivning): 2013

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för sjövandrande öring från sjön Unden.

Beskrivning: Kvarndammen som var belägen cirka 150 m uppströms den nedre dammen i Fräsebäcken var i dåligt skick och vattenspegeln varierade kraftigt i storlek beroende av läckage och flöde. Dammen var uppbyggd av kallmurad sten med pågjutningar. Ett konstgjort utlopp fanns även över en berghäll ut i Unden. I samband med avsänkningen av vattenspegeln upphörde emellertid avbördningen den vägen och vattnet avbördas numera endast den naturliga vägen. En träbro byggdes strax uppströms dammläget för att bibehålla tillgängligheten i området eftersom det fanns en stig som passerade över den tidigare dammen. Till följd av de kvarvarande lämningarna av den tidigare verksamheten, som till så stor del som möjligt sparades, blev fallsträckan nedan dammen något brantare jämfört med hur det sannolikt sett ut naturligt.

Anmälan/Tillstånd: Markägaren tog bort dammarna med stöd av 11:12 Miljöbalken eftersom de ägde all mark som påverkades av åtgärderna.

Uppföljning: Årliga elfisken.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till cirka 250 tkr. Tre dammar togs bort inom samma projekt och kostnaderna har delats upp med en tredjedel per damm.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)33 000
Maskin-/arbetskostnader204 337
Materialkostnader0
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm17 360
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande221 697
Total åtgärdskostnad254 697
Tabell 24. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av kvarndammen i Fräsebäcken.
Äldre dammbyggnad med vattenfall
Kvarndammen i Fräsebäcken före utrivningen 2013 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Fritt forsande vattendrag i skogslandskap
Kvarndammen i Fräsebäcken efter utrivningen 2013 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Damm med vattenspegel i skogslandskap
Kvarndammen i Fräsebäcken före utrivningen 2013 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Å som slingrar sig genom skogslandskap. I förgrunden en gångbro.
Kvarndammen i Fräsebäcken efter utrivningen 2013 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Sågdammen, Fräsebäcken, Motala ströms HARO (21)

Anläggningsår: Uppgift saknas.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/m.m.)

Dammhöjd: 1,0 meter

Vattenförekomst-ID: SE651231-142631

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,070,301,82

Ägare: Privatperson

Årtal för genomförande (utrivning): 2013

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring för sjövandrande öring från sjön Unden.

Beskrivning: Sågdammen som var belägen cirka 200 m uppströms kvarndammen i Fräsebäcken hade två utskov som mynnade i två olika fåror. Båda utskoven revs ned till underliggande berg, men i övrigt bevarades dammen. Kalkdoseraren som stod i anslutning till det högra utskovet demonterades i samband med utrivningen.

Anmälan/Tillstånd: Markägaren tog bort dammarna med stöd av 11:12 Miljöbalken eftersom de ägde all mark som påverkades av åtgärderna.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning. Stora mängder årsungar av öring fångas uppströms och stor öring har observerats uppströms dammen.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till cirka 250 tkr. Tre dammar togs bort inom samma projekt och kostnaderna har delats upp med en tredjedel per damm.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)33 000
Maskin-/arbetskostnader204 337
Materialkostnader0
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm17 360
Kostnad skyddsåtgärder0
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande221 697
Total åtgärdskostnad254 697
Tabell 25. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av sågdammen i Fräsebäcken.
Damm med vattenspegel i skogslandskap
Sågdammen i Fräsebäcken före utrivningen 2013 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
Forsande vattendrag i skogslandskap
Sågdammen i Fräsebäcken efter utrivningen 2013 (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).

Jönköpings Fiskeribiologi (JFB)

Huru damm, Lillån/Svartån, Motala ströms HARO (22)

Anläggningsår: 1800-talet.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Kvarn).

Dammhöjd: 2,7 m.

Vattenförekomst-ID: SE645596-145753.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,080,443,3

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2015.

Syfte med åtgärden: Fiskevård öring.

Beskrivning: Uppgifter om när dammen byggdes saknas, men den fanns före 1870. Berg på vänster sida öppningen gav ett naturligt stöd till de delar av dammen som lämnades där, men i den nya öppningen låg berget till stora delar under den nya bottnen. Åtgärder för att underlätta fiskvandring, samt biotopvårdsåtgärder har även vidtagits på en rad punkter både uppströms och nedströms dammen.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Dessvärre saknas uppgifter om kostnaderna för åtgärden.      

Vriggebodammen, Svartån, Motala ströms HARO (23)

Anläggningsår: 1908/1970.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Kvarn/KRV).

Dammhöjd: 2,5 m.

Vattenförekomst-ID: SE643391-145128.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
1,195,5817,9

Ägare: Kommun.

Årtal för genomförande (utrivning): 2006.

Syfte med åtgärden: Åstadkomma fiskvandring för sjölevande öring från Sommen till sträckorna uppströms Vriggebodammen.

Beskrivning: Vriggebo kraftstation byggdes 1908 och togs ur drift 1969. Vriggebodammen, som är en 40 m bredd betongdamm som även fungerar som bro, byggdes i början på 1970-talet på samma plats som den tidigare dammen med syfte att utgöra vattenspegel och gång-/cykelväg, samt vara självreglerande så lång möjligt. Utrivningen skedde genom att 4 av dammens 8 betongskibord sågades ner, samt att utskovsluckorna togs bort. Resterande delar av dammen finns kvar liksom bron för gång-/cykelvägen. Att lämna kvar 4 skibordsdelar var en ekonomisk avvägning gentemot nyttan att slippa viss indämning vid höga flöden. I samband med utrivningen byggdes även ett stryk upp nedströms dammen.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden vid Vriggebodammen uppgick till drygt 700 000 kr. Åtgärderna finansierades via olika statsbidrag, bidrag från företag och föreningar, fiskeavgiftsmedel, samt kommunala medel.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)75 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande650 000
Total åtgärdskostnad725 000
Tabell 26. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Vriggebodammen i Svartån.

Källebäcken övre, Hornån, Motala ströms HARO (24)

Anläggningsår: 1920.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (elproduktion).

Dammhöjd: 1,6 m.

Vattenförekomst-ID: SE642902-139413.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,080,271,4

Ägare: Privatperson.

Årtal för genomförande (utrivning): 2007.

Syfte med åtgärden: Skapa fri vandring för Vätteröring.

Beskrivning: Dammen var belägen drygt 150 m uppströms kraftverket vid Källebäckens laggkärlsfabrik som grundades 1920 och var i drift till 2002. Enkel åtgärd med bra effekt på konnektivitet och uppväxtområden.

Anmälan/Tillstånd: Utrivningen skedde efter en anmälan om vattenverksamhet inklusive MKB.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.Kostnader: Kostnaderna för förarbeten respektive utförande utgjorde ungefär lika stora delar av den totalaåtgärdskostnaden som uppgick till cirka 135 000 kr. Åtgärden finansierades genom statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)65 850
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande70 000
Total åtgärdskostnad135 850
Tabell 27. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Källebäcken övre i Hornån.

Källebäcken nedre, Hornån, Motala ströms HARO (25)

Anläggningsår: 1912/1937.

Ursprungligt syfte: Bevattningsuttag och vattenkraft (elproduktion).

Dammhöjd: 3,0 m.

Vattenförekomst-ID: SE642902-139413.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,080,271,4

Ägare: Privatperson.

Årtal för genomförande (utrivning): 2012.

Syfte med åtgärden: Skapa fri vandring för Vätteröring och flodnejonöga.

Beskrivning: På platsen fanns redan 1711 en hammarsmedja. De nuvarnade dammarna anlades 1912/1937. Någon dom fanns såvitt känt inte för dammarna eller verksamheten. I samband med utrivningen anlades ett omlöp förbi ett naturligt hinder nedströms.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Totalkostnaden för åtgärderna, inklusive förarbeten, uppgick till drygt 700 000 kr. Åtgärderna finansierades av kommunen och via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)345 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande379 000
Total åtgärdskostnad724 000
Tabell 28. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Källebäcken nedre i Hornån.

Gäbo såg, Knipån, Motala ströms HARO (26)

Anläggningsår: 1880.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg).

Dammhöjd: 2,3 m.

Vattenförekomst-ID: SE642520-139531.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,150,501,8

Ägare: Privatperson.                                           

Årtal för genomförande (utrivning): 2013.

Syfte med åtgärden: Återskapa fiskvandring.

Beskrivning: Någon dom fanns såvitt känt inte för dammen eller verksamheten vid sågen som bedrevs fram till 1930. I samband med utrivningen skapades en ny vattenspegel bredvid åfåran.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Totalkostnaden för åtgärderna uppgick till drygt 300 000 kr. Åtgärderna finansierades av kommunen och via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)120 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande200 000
Total åtgärdskostnad320 000
Tabell 29. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Gäbo såg i Knipån.

Laggaredammen, Hökesån, Motala ströms HARO (27)

Anläggningsår: 1930.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (Fabrik/elproduktion).

Dammhöjd: 3,0 m.

Vattenförekomst-ID: SE641911-139532.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,140,603,4

Ägare:

Årtal för genomförande (utrivning): 2005.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor.      

Beskrivning: Dammen lagligförklarades 1934 i syfte att fungera som regleringsdamm för en Laggkärlsfabrik och senare ett mindre kraftverk. Vid dammen fanns en fiskväg i form av en denilränna i trä som fungerade dåligt. Dammen avsänktes okontrollerat 1993 i samband med anläggandet av fiskvägen, vilket förmodas ha påverkat bland annat öringtätheterna nedströms negativt under ett par år. I samband med avsänkningen och utrivningen anlades en ny bro på nedströmssidan.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Totalkostnaden för åtgärderna uppgick till drygt 300 000 kr. Åtgärderna finansierades av kommunen och via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)79 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader84 000
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande226 000
Total åtgärdskostnad305 000
Tabell 30. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Laggaredammen i Hökesån.

Färgeridammen, Hökesån, Motala ströms HARO (28)

Anläggningsår: 1900.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (elproduktion).

Dammhöjd: 5,0 m.

Vattenförekomst-ID: SE641911-139532.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,110,482,9

Ägare: Naturvårdsverket.

Årtal för genomförande (utrivning): 2010.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Dammen byggdes i början av 1900-talet och lagligförklarades 1934 i syfte att fungera som regleringsdamm, samt skapa fallhöjd för ett mindre kraftverk. Merparten av den 90 m breda betongdammen behölls av kulturmiljöhänsyn. Endast en smalare vattenväg öppnades upp, dock bredare än bron omedelbart nedströms.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till närmare 3 miljoner kr. Rivning av hus nedströms, iordningställande av vattenvägar under fabriken, samt åtgärder på den tidigare indämd a ytan medförde stora kringkostnader. Åtgärderna finansierades av kommunen och via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)180 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader1 800 000
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande2 800 000
Total åtgärdskostnad2 980 000
Tabell 31. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Färgeridammen i Hökesån.

Hembygdsparken Hovslätt, Tabergsån, Motala ströms HARO (29)

Anläggningsår: 1600-talet.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/KRV).

Dammhöjd: 1,9 m.

Vattenförekomst-ID: SE639819-139887.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,341,348,9

Ägare: Kommun.

Årtal för genomförande (utrivning): 2018.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Hovslätts kvarn och såg, samt elkraftverk. Kvarn och damm har troligen anlagts på 1600-talet. År 1994 byggdes en fiskväg, bassängtrappa, vid dammen. Många positiva, Hembygdsföreningen föredrog en utrivning framför ett omlöp i Hembygdsparken.          

Anmälan/Tillstånd: Utrivningen skedde efter ett tillsynsföreläggande från länsstyrelsen.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Totalkostnaden för utrivningen uppgick till drygt 400 000 kr. Åtgärderna finansierades av kommunen och via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)110 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm35 000
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader0
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande319 400
Total åtgärdskostnad429 400
Tabell 32. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av dammen i Hembygdsparken Hovslätt i Tabergsån.

Nyréns damm, Kallebäcken, Motala ströms HARO (30)

Anläggningsår: 1896/1914.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (Fabrik/elproduktion).

Dammhöjd: 2,0 m.

Vattenförekomst-ID: SE639990-139710.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,030,120,6

Ägare: Kommun.

Årtal för genomförande (utrivning): 2002.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Ursprungligen (1896) regleringsdamm för Ängsfors snickerifabrik. Ombyggd 1914 för elproduktion till samma fabrik, fabriken nedlagd 1970. Bra fiskvandring erhölls. Besvärligt att pumpa förbi vattnet under utförande, men skonsamt för bäcken nedströms. Dammspegel växte sedan igen med sly.

Anmälan/Tillstånd: Markägarens medgivande.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Kostnader för genomförandet saknas, men höga kostnader uppstod för förbipumpning av vatten under åtgärdstiden. Åtgärderna finansierades av kommunen och via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)15 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande
Total åtgärdskostnad
Tabell 33. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Nyréns damm i Kallebäcken.

Hökhultsdammen, Tabergsån, Motala ströms HARO (31)

Anläggningsår: 1896.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (elproduktion).

Dammhöjd: 5,3 m.

Vattenförekomst-ID: SE639819-139887.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,291,198,3

Ägare: Kommun.

Årtal för genomförande (utrivning): 2005.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Anlagd på 1890-talet (troligen 1896) för den första kraftstationen som uppfördes i Tabergsån. Ombyggd 1995. Fungerade även som mätstation för SMHI. Vid utrivningen behölls de båda landfästena av kulturmiljöhänsyn.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Kostnader för genomförandet saknas. Åtgärderna finansierades av kommunen, via statsbidrag och EU-stöd.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)77 700
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande
Total åtgärdskostnad
Tabell 34. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Hökhultsdammen i Tabergsån.

Massadammen, Tabergsån, Motala ströms HARO (32)

Anläggningsår: 1872/1906.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (elproduktion).

Dammhöjd: 3,7 m.

Vattenförekomst-ID: SE639819-139887.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,291,198,3

Ägare: Kommun.

Årtal för genomförande (utrivning): 2011.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor, samt minskat underhåll och regleringsarbete.

Beskrivning: Dammen var ursprungligen anlagd år 1872 för drift av slipstolar i trämassafabrik. Dammen byggdes om år 1906 med ny fördämning till en elkraftstation, Slättens kraftstation. För att bibehålla en mindre vattenspegel anlades två dämmen och stryk uppströms dammläget i samband med utrivningen.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden för utrivningen och anläggningen av de nya dämmena/stryken uppgick till cirka 1,7 miljoner kr. Åtgärderna finansierades av kommunen, via statsbidrag och med bidrag från Naturskyddsföreningen (Grön el).

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)194 200
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm100 000
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande1 500 000
Total åtgärdskostnad1 694 200
Tabell 35. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Massadammen i Tabergsån.

Jönssonnadammen, Tabergsån, Motala ströms HARO (33)

Anläggningsår: 1870.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (Fabrik/elproduktion).

Dammhöjd: 1,4 m.

Vattenförekomst-ID: SE639819-139887.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,381,125,7

Ägare: Kommun.

Årtal för genomförande (utrivning): 2020.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Jönssonnadammen anlades på 1870-talet för att avleda vatten via en cirka 600 m lång grävd kanal till den så kallade Mattesdammen, som i sin tur fördelade vattenkraft till ett närliggande träsliperi och en trämassefabrik. Den längsgående delen av dammen, samt två krönpelare i huggen sten lämnades i samband med utrivningen av kyulturmiljöhänsyn.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes efter en anmälan om vattenverksamhet.

Uppföljning: Elfiske och lekfiskräkning.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till cirka 300 000 kr. Åtgärderna finansierades av kommunen och via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)88 500
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande202 000
Total åtgärdskostnad290 500
Tabell 36. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Jönssonnadammen i Tabergsån.

Lövsjöns utlopp, Lövsjöbäcken Emåns HARO (34)

Anläggningsår: 1700-talet.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Bruk).

Dammhöjd: 2,8 m.

Vattenförekomst-ID: SE639475-146769.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,040,170,9

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2015.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och eliminera behovet av underhåll, samt risken för dammbrott.

Beskrivning: Dammen saknade tillstånd och det fanns inte längre någon verksamhet knuten till dammen. Vidare utgjorde den en risk för vägar och bebyggelse i Bruzaholms samhälle vid ett dammbrott. Många var negativa vid samrådet till den minskade sjönytan, men ingen protesterade vid huvudförhandlingen. Vid utrivningen behölls de båda landfästena av kulturmiljöhänsyn. Även stora delar av jorddammen behölls.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till cirka 500 000 kr Åtgärderna bekostades av dammägaren. En ny gångbro anlades över utloppet, varav hälften betalades av kommunen.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)318 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader20 000
Oförutsedda kostnader0
Totalkostnad utförande235 000
Total åtgärdskostnad553 000
Tabell 37. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Lövsjöns utlopp i Lövsjöbäcken.

Långarumsdammen, Långarumsbäcken, Nissans HARO (35)

Anläggningsår: 1975.

Ursprungligt syfte: Fiske-/viltvatten.

Dammhöjd: 3,8 m.

Vattenförekomst-ID: NW639278-137890.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,020,080,5

Ägare: Svenska kyrkan.

Årtal för genomförande (utrivning): 2013.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Dammen som saknade tillstånd och inte längre fyllde någon funktion avlägsnades snabbt efter ett föreläggande från Länsstyrelsen. Åtgärderna gick fort att genomföra, cirka 3 veckor, inklusive avsänkning. Det största problemet bestod i att sänka av dammen eftersom den saknade bottenutskov.

Anmälan/Tillstånd: Utrivningen skedde efter ett tillsynsföreläggande från länsstyrelsen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Åtgärderna som kostade drygt 100 000 kr att genomföra, inklusive förarbeten, finansierades av kommunen och dammägaren via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)35 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande75 000
Total åtgärdskostnad110 000
Tabell 38. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Långarumsdammen i Långarumsbäcken.

Unneforsdammen, Nissan, Nissans HARO (36)

Anläggningsår: 1756/1924.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/Kvarn/KRV).

Dammhöjd: 2,3 m.

Vattenförekomst-ID: SE638931-137765.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
1,154,1317,3

Ägare: Skogsbolag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2007.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Det ska ha funnits en damm på platsen redan 1756. Dammen byggdes upp 1924 efter ett dammbrott i samband med vårfloden samma år. Dammen lagligförklarades 1929 i syfte att fungera som regleringsdamm för kvarn, såg och mindre kraftverk, men ingen av dessa verksamheter fanns kvar eller drevs med vattenkraft vid utrivningen. En ny vändplan för sågen åstadkoms genom att en ny fåra öppnades den mot östra sidan. Ett utskovsparti sparades av kulturmiljöhänsyn.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärden genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till drygt 700 000 kr.Åtgärderna finansierades av kommunen via statsbidrag, medan dammägaren tog kostnaderna för ansökan till domstolen.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)166 850
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm49 000
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande550 000
Total åtgärdskostnad716 850
Tabell 39. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Unneforsdammen i Nissan.

Lindens utlopp, Lillån/Silverån, Emåns HARO (37)

Anläggningsår: 1934.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Processvattenuttag).

Dammhöjd: 0,9 m.

Vattenförekomst-ID: SE637786-149558.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,130,360,9

Ägare: Privat bolag/Fiskevårdsområdesförening.

Årtal för genomförande (utrivning): 2015–2017.

Syfte med åtgärden: Skapa fri fiskvandring, samt slippa reglering och underhåll.

Beskrivning: Arbetet med att riva befintlig dammanläggning och ersätta den med ett nytt sjöutlopp utfördes under augusti-oktober 2015. En ny gångbro anlades även. Återställningsarbeten kunde slutföras under 2017.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärderna genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till drygt 400 000 kr.Åtgärderna finansierades av Länsstyrelsen, Svenska Naturskyddsföreningen och Fiskevårdsområdesföreningen.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)86 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande338 000
Total åtgärdskostnad424 000
Tabell 40. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Lindens utlopp i Lillån/Silverån.

Emsfors, Emån, Emåns HARO (38)

Anläggningsår: 1917.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (elproduktion).

Dammhöjd: 3,4 m.

Vattenförekomst-ID: SE633443-153993.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
5,930,289

Ägare: Naturvårdsverket.

Årtal för genomförande (utrivning): 2011.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Dammen lagligförklarades 1954. Emsfors kraftverk köptes in av staten (Naturvårdsverket) 2005 med avsikten att riva ut damm och kraftverk och på så vis restaurera både fiskvandring och strömvattenmiljöer i nedre delen av Emån. Från första förstudien 2001 till ansökan 2009 togs ett flertal rapporter fram, vilket sannolikt innebär att det är en av de utrivningar som krävt mest förarbeten. Arbetet med utrivningen och anläggningen av ett låglutande omlöp utmed bruksbyggnaden påbörjades september 2010 och slutfördes 2011.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärderna genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Den totala kostnaden för genomförandet av åtgärderna, inklusive ansökan, uppgick till närmare 5 miljoner kr. Kostnaden för inköp av fastigheten/fallrättigheten har inte inkluderats. Staten genom Naturvårdsverket stod för finansieringen.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)1 100 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande3 640 000
Total åtgärdskostnad4 740 000
Tabell 41. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Emsfors i Emån.

Timmershult, Västerån, Nissans HARO (39)

Anläggningsår: 1697/1935.

Ursprungligt syfte: Regleringsdamm (Såg/KRV).

Dammhöjd: 1,5 m.

Vattenförekomst-ID: SE633097-133935.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,885,6422,5

Ägare: Markavvattningsföretag.

Årtal för genomförande (utrivning): 2012.

Syfte med åtgärden: Minska indämningspåverkan på jordbruksmark uppströms, återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Dammen lagligförklarades 1959 i syfte att fungera som regleringsdamm för ett kraftverk och såg, men ingen av dessa verksamheter fanns kvar vid utrivningen. Enligt domen fanns det en damm i området redan 1697. Den tidigare dammen var en enkel jord- och stendamm som ersattes av en betongdamm 1935. I samband med utrivningen genomfördes även biotopvård på en rensad sträcka nedströms dammen.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärderna genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till drygt 300 000 kr. Åtgärderna finansierades av kommunen och via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)185 400
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande153 000
Total åtgärdskostnad338 400
Tabell 42. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Timmershult i Västerån.

Ekeforsdammen, Fagerhultsån, Ronnebyåns HARO (40)

Anläggningsår: 1922.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (elproduktion).

Dammhöjd: 3,5 m.

Vattenförekomst-ID: SE630196-147176.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,210,832,7

Ägare: Okänt (nedlagt bolag).

Årtal för genomförande (utrivning): 2010.

Syfte med åtgärden: Återställning av fiskvandring och strömsträckor, samt säkerhetsskäl.

Beskrivning: Kraftverket var i drift till slutet av 1950-talet. Därefter fick kraftverket och dammen stå och förfalla. Vid genomförandet av åtgärderna sparades stora delar av dammen, samt kraftverkets utloppskanal av kulturmiljöhänsyn. Utrivningen innebar startskottet för en cirka 10 år lång restaurering av hela vattendraget mellan sjöarna Sandsjön och Läen (cirka 13 km), samt dess biflöden Nässjöån och Björnsjöbäcken.

Anmälan/Tillstånd: Åtgärderna genomfördes med tillstånd från dåvarande miljödomstolen.

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Den totala åtgärdskostnaden uppgick till cirka 350 000 kr. Åtgärderna finansierades av kommunen och via statsbidrag.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)179 650
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande170 000
Total åtgärdskostnad349 650
Tabell 43. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Ekeforsdammen i Fagerhultsån.

Hanefors kraftverk, Aggaån, Mörrumsåns HARO (41)

Anläggningsår: 1920.

Ursprungligt syfte: Vattenkraft (elproduktion).

Dammhöjd: 5,3 m.

Vattenförekomst-ID: SE628768-144425.

Karaktäristiska vattenföringar (SMHI:s vattenweb):

MLQ (m3/s) MQ (m3/s) MHQ (m3/s)
0,132,7711,3

Ägare: Kommun.

Årtal för genomförande (utrivning): 2020.

Syfte med åtgärden: Avveckling olönsamt kraftverk, återställning av fiskvandring och strömsträckor.

Beskrivning: Kraftverket fick sitt tillstånd i en dom från Häradsrätten 1918. Dessförinnan hade olika verksamheter såsom kvarnar och sågar funnits på platsen. Kraftverket togs ur drift 2014 på grund av olönsamhet. Under arbetets gång höjdes ambitionen vad gäller våtmarker och anpassningar för friluftsliv. I det tidigare påverkansområdet har cirka 1,2 km vattendragsfåror restaurerats och därtill 5 olika våtmarker anlagts med en våtmarksyta på cirka 1800 m2 inom det tidigare uppdämda området. Hela området har utformats för att bjuda in människor med oömma skor att gå i området och njuta av naturen, bland annat via två gångbroar (se Figur 8).

Anmälan/Tillstånd: Åtgärderna genomfördes med tillstånd från mark- och miljödomstolen

Uppföljning: Elfiske.

Kostnader: Den sammanlagda åtgärdskostnaden uppgick till cirka 3 miljoner kr. Åtgärderna finansierades av kommunen till stor del via olika statsbidrag, bland annat Havs-och vattenmyndighetens anslag 1:11.

KostnadspostKostnad
Totalkostnad förarbeten (förprojektering, utredningar, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, anmälan/ansökan osv.)400 000
Maskin-/arbetskostnader
Materialkostnader
Kostnad sakkunnig, projektledning, administration mm
Kostnad skyddsåtgärder
Kringkostnader
Oförutsedda kostnader
Totalkostnad utförande2 600 000
Total åtgärdskostnad3 000 000
Tabell 44. Redovisning av kostnader i samband med utrivningen av Hanefors kraftverk i Aggaån.

Referenser

Calles O, Degerman E, Wickström H, Christiansson J, Gustafsson S & Näslund I. 2013. Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar – Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft. Havs- och vattenmyndigheten.

Degerman E (red.). 2008. Ekologisk restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket och Fiskeriverket. ISBN 978-91-972770-4-4.

Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2017. Biotopkartering vattendrag – Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag. Meddelande nr 2017:09.

Nilsson N. 2020. Redovisning av genomförda åtgärder i Fagerhultsån och dess biflöden 2010–2020. Jönköpings Fiskeribiologi AB på uppdrag av Lessebo kommun.

Nilson N, Sjöstrand P & Lindvall P. 2013. Uppföljning av dammavsänkningar och dammutrivningar i Knipån, Hökesån och Tabergsån. Vätternvårdsförbundets Fakta-serie: Nr 3:2013.

Näslund I, Degerman E, Calles O & Wickström H. 2013. Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum. Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11.

Rönngren J. 2020. Inventering av Hammarskogsån – mellan Gränshyttan och Guldsmedshyttan. Arkeologgruppen AB, Rapport 2020:28.

Sjöstrand P, Lindvall P, Nilsson N & Wallentin J. 2018. Restaurering av vattendrag med dammar – Med exempel på dammutrivningar. Jönköpings Fiskeribiologi AB på uppdrag av Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna.

Biotopkarteringsdatabasen, tillgänglig via: https://biotopkartering.lansstyrelsen.se/

Lantmäteriets öppna data, tillgänglig via: https://www.lantmateriet.se/oppnadata

Länsstyrelsernas Geodatakatalog, tillgänglig via: http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/Geodatakatalogen.aspx

Min karta, tillgänglig via: https://minkarta.lantmateriet.se/

Naturkartan, tillgänglig via: https://naturkartan.se/sv

SMHI Vattenwebb, tillgänglig via: https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), tillgänglig via: https://viss.lansstyrelsen.se//

Åtgärder i vatten (ÅiV), tillgänglig via: https://www.atgarderivatten.se/

Bilaga 1. Urval anläggningar

Etikett-IDDamm/AnläggningN Sweref 99TM E Sweref 99TM VattendragVattenförekomst-IDLänKommunHARO
1Damm vid Nedre Borgfors6641332529155HedströmmenSE664323-148419VästmanlandSkinnskatteberg61
2Baggå herrgård6640175531467HedströmmenSE664323-148419VästmanlandSkinnskatteberg61
3Hyttdammen6625539489055LankälvenSE663497-144578ÖrebroHällefors61
4Gräntjärnens utlopp6622091503281Hammarskogsån/
Danshytteån
SE662316-145877ÖrebroLindesberg61
5Danshyttan6620778504147HammarskogsånSE662316-145877ÖrebroLindesberg61
6Kronohyttans damm6618135505053HammarskogsånSE662316-145877ÖrebroLindesberg61
7Herrgårdsdammen6617862505442HammarskogsånSE662316-145877ÖrebroLindesberg61
8Branddammen6617574505672HammarskogsånSE662316-145877ÖrebroLindesberg61
9Holmens kraftverk6617117542279HedströmmenSE662041-149485VästmanlandSkinnskatteberg61
10Vasslands damm6611416496201VasslabäckenSE661886-144996ÖrebroNora61
11Digerbergsdammen6595400501480Lerkesån/ArbogaånSE659721-145551ÖrebroNora61
12Utterbäcks kraftstation6579542478479ImälvenSE658155-143234ÖrebroKarlskoga108
13Dammar E186576090476654ImälvenSE658155-143234ÖrebroKarlskoga108
14Angsjödammen/Angsjöns utlopp6573747476818ValånSE657601-143165ÖrebroKarlskoga108
15Multens regleringsdamm6558480480396Lillån/MullhytteånSE655964-143577ÖrebroLekeberg61
16Lassåna kvarndamm6537444478956LaxånSE654042-143264ÖrebroLaxå61
17Sågaretorp sprängstensdamm6521690473903SågkvarnsbäckenSE652098-142854ÖrebroLaxå67
18Damm vid Bergvattnet/Sävsjöns utlopp6520976474584SågkvarnsbäckenSE652098-142854ÖrebroLaxå67
19Nedre dammen6508395470939FräsebäckenSE651231-142631ÖrebroLaxå67
20Kvarndammen6508282471015 Fräsebäcken SE651231-142631ÖrebroLaxå67
21Sågdammen6508213471208 Fräsebäcken SE651231-142631ÖrebroLaxå67
22Huru damm6455481505745Svartån/LillånSE645596-145753ÖstergötlandBoxholm67
23Vriggebodammen6430959497784SvartånSE643391-145128JönköpingTranås67
24Källebäcken övre6425358446634HornånSE642902-139413JönköpingHabo67
25Källebäcken nedre6425271446845HornånSE642902-139413JönköpingHabo67
26Gäbo såg6422345442298KnipånSE642520-139531JönköpingHabo67
27Laggaredammen6419576445433HökesånSE641911-139532JönköpingHabo67
28Färgeridammen6419310444847HökesånSE641911-139532JönköpingHabo67
29Hembygdsparken Hovslätt6399249447455TabergsånSE639819-139887JönköpingJönköping67
30Nyrens damm6398536447173KallebäckenSE639990-139710JönköpingJönköping67
31Hökhultsdammen6397496447625TabergsånSE639819-139887JönköpingJönköping67
32Massadammen6396629447356TabergsånSE639819-139887JönköpingJönköping67
33Jönssonnadammen6393748446311TabergsånSE639819-139887JönköpingJönköping67
34Lövsjöns utlopp6390669515727LövsjöbäckenSE639475-146769JönköpingEksjö74
35Långarumsdammen6388762427224LångarumsbäckenNW639278-137890JönköpingJönköping101
36Unneforsdammen6387316426536NissanSE638931-137765JönköpingJönköping101
37Lindens utlopp6375992541111Lillån/SilverånSE637786-149558KalmarHultsfred74
38Emsfors6334277587674EmånSE633443-153993KalmarMönsterås74
39Timmershult6326588386365Västerån/NissanSE633097-133935JönköpingGislaved101
40Ekeforsdammen6296333522125FagerhultsånSE630196-147176KronobergLessebo82
41Hanefors krv6287317494991AggaånSE628768-144425KronobergVäxjö86

Innehållsförteckning