Handbok för åtgärder mot internbelastning

Författare: Brian Huser, SLU, Mikael Malmaeus, IVL, Magnus Karlsson, IVL, Robert Almstrand, Havs- och vattenmyndigheten och Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro län

Ladda hem Handbok för åtgärder mot internbelastning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Sammanfattning

För att uppnå god ekologisk status avseende övergödning i svenska sjöar och kustvatten räcker det i många fall inte att enbart minska belastningen av fosfor från externa källor såsom reningsverk, enskilda avlopp, jordbruk och industrier. Detta beror på att förhöjd internbelastning från sedimenten leder till att halterna av fosfor i vattnet hålls höga. För att minska dessa halter skulle även internbelastningen behöva åtgärdas.

Åtgärder mot internbelastning är inte en ersättning för åtgärder mot näringsläckage från land till vattenmiljön, eftersom den externa näringsbelastningen måste vara nere på en tillräckligt låg nivå för att en internbelastningsåtgärd ska bli långsiktigt effektiv.  Även om en framgångsrik åtgärd mot internbelastning resulterar i att fosforhalterna temporärt minskar, kommer den externa belastningen avgöra övergödningssituationen i vattenförekomsten på lång sikt. Det kan alltså vara nödvändigt att genomföra åtgärder mot både den externa och den interna belastningen till en och samma sjö.

I vilken utsträckning det förekommer förhöjd internbelastning är inte känt i detalj, men i många av de hundratals sjöar och kustvatten påverkade av övergödning kan internbelastning potentiellt utgöra ett problem. Det vore en närmast oöverstiglig uppgift att i detalj undersöka i vilka av dessa vatten åtgärder mot internbelastning skulle vara effektiva, och i så fall vilka dessa åtgärder skulle vara. Mot den bakgrunden presenterar vi i denna handbok ett beslutsstöd som tagits fram av Brian Huser, Mikael Malmaeus, Magnus Karlsson, Robert Almstrand och Ernst Witter med stöd från många partners inom LIFE IP-projektet Rich Waters samt från flera deltagande länsstyrelser i ett associerat projekt finansierad av Havs och Vattenmyndigheten (HaV).

Beslutsverktyget är utformat för att kunna användas av vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner, vattenorganisationer och andra aktörer för att avgöra i vilka fall internbelastning bör åtgärdas och i så fall hur. Det är tänkt att i ett första steg kunna användas med utgångspunkt i de data som redan används vid bedömningen av ekologisk status av sjöar och kustvatten. Användarna ska därefter stegvis kunna gå vidare med ytterligare analyser och utredningar i de fall där detta är motiverat. Förhoppningen är att arbetet med internbelastning ska bli hanterbar och att fokus i största möjliga utsträckning ska läggas på de vatten som verkligen behöver åtgärder.

Synpunkter på handboken och bilagorna

Även om handboken är komplett och uppgifterna i den granskade av författarna är arbetet med utveckling av beslutsverktygen en pågående process. Det förväntas därför komma nya, uppdaterade versioner av handboken. Den nuvarande versionen bygger till stor del, men inte uteslutande, på data från sjöar i södra och mellersta Sverige. Vi hoppas att kunna vidareutveckla verktygen även för kustvatten och för sjöar i norra Sverige.

Vi tar gärna emot era synpunkter på handboken och bilagorna. De kan skickas till författarna:

  • Brian Huser, SLU – brian.huser@slu.se (Del 1. Beslutsverktygets steg 1 och 2 och bilagorna 1–5 och Del 2. Detaljerad beskrivning av åtgärder)
  • Mikael Malmaeus, IVL – mikael.malmaeus@ivl.se (Del 1. Beslutsverktygets steg 3)
  • Magnus Karlsson, IVL – magnus.karlsson@ivl.se (Del 1. Beslutsverktygets steg 4 och Del 2. Detaljerad beskrivning av åtgärder)
  • Robert Almstrand, HaV – robert.almstrand@hav.se (Del 1. Beslutsverktygets steg 4, information om möjligheter till finansiering och Del 2. Detaljerad beskrivning av åtgärder)
  • Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro län – ernst.witter@lansstyrelsen.se (Övergripande frågor och bilagorna 1–5)

Handbokens syfte

Handbokens syfte är att:

  • beskriva problembilden bakom internbelastning av fosfor
  • vägleda om när det kan vara lämpligt att genomföra åtgärder mot internbelastning
  • informera om vilka åtgärder som används i dag och deras egenskaper
  • informera om hur åtgärder kan finansieras.

Handbokens uppbyggnad och delar

Del 1 fokuserar på internbelastning av fosfor och inledningsvis beskrivs denna problembild. Därefter följer ett beslutsverktyg vars syfte är att stötta vid riskbedömning, provtagning, kvantifiering och modellering av fosfordynamiken i insjöar. Detaljerad metodik återfinns i bilagorna 1–5.

Efter beslutsverktyget följer i del 1 en översiktlig beskrivning av åtgärder i vattenmiljön som motverkar läckage av fosfor från sediment samt åtgärder som direkt bortför sediment och näringsrikt bottenvatten. I handbokens del 2 ”Detaljerad beskrivning av åtgärder” utvecklas beskrivningarna för de olika åtgärderna, deras för- och nackdelar, lämplig lokalisering samt ett urval av dokumenterade erfarenheter.

Del 1 Identifiering av sjöar med förhöjd internbelastning och val av åtgärder

Del 2 Detaljerad beskrivning av åtgärder

Bilaga 1 Verktyg för bedömning av risk för förhöjd internbelastning i inlandssjöar

Bilaga 2 Bedömning av om en sjö är dimiktisk, polymiktisk eller omblandad

Bilaga 3 Riktlinjer för övervakningsprogram för att kvantifiera internbelastning i sjöar

Bilaga 4 Steg 2 – Beräkning av internbelastning i sjöar

Bilaga 5 Steg 2 – Beräkning av vattenvolymer i sjöar för olika djupintervaller

Bilaga 6 Koldioxidavtryck av olika åtgärder

Innehållsförteckning