Handbok för åtgärder mot internbelastning ska underlätta beslut om lämpliga insatser

Övergödning orsakar syrebrist och algblomning och är ett av de största miljöproblemen för våra sjöar och kustvikar. Övergödningen beror bland annat på att näringsämnen från jordbruksmark, avloppsvatten och dagvatten läcker ut i vattnet. Men övergödningen kan också uppstå när själva sjöbottnen släpper fosfor, så kallad internbelastning. En ny handbok i ämnet ger stöd för att bättre förstå omfattningen av problemet och när åtgärder behövs.

”Ingen övergödning” är ett av våra 16 miljömål. För att klara målet krävs stora och långsiktiga insatser. Även om mycket redan har gjorts när det gäller att minska utsläppen av näringsämnen från till exempel jordbruket så är fortfarande ungefär 600 svenska sjöar övergödda. För att förbättra vattenkvaliteten och få ett klarare vatten kan det vara nödvändigt att minska den interna belastningen av fosfor. Genom att sätta in åtgärder mot internbelastningen i en sjö kan man dessutom minska övergödningen i sjöar, vattendrag och kust längre nedströms.

– Åtgärder mot internbelastning är ofta ganska dyra och kräver omfattande undersökningar och förberedelser. Vi behöver kunna göra bättre bedömningar av vilka sjöar som faktiskt behöver åtgärdas och vilka insatser som i så fall är lämpligast, förklarar Ernst Witter, projektledare på Länsstyrelsen i Örebro län och en av författarna till handboken.

En man med grått hår, blå keps och blå pikétröja.
Ernst Witter

Verktyg i flera steg

Inom LIFE IP Rich Waters har SLU, IVL Svenska miljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro län därför utvecklat ett nytt verktyg för att bedöma om ett vatten är internbelastat och hur man kan prioritera eventuella åtgärder. Metoden, som bygger på undersökningar från 45 svenska sjöar och på internationell data, beskrivs steg-för-steg i den nya handboken.

– Med tanke på det stora antalet övergödda sjöar och kustvatten där internbelastning skulle kunna vara ett problem är det här verktyget ett viktigt bidrag. Förhoppningsvis kan det leda till mer effektiva insatser mot övergödning, säger Robert Almstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Fördelar och risker med olika åtgärder

Det finns en rad olika åtgärder för att minska internbelastningen. Inom LIFE IP Rich Waters har man bland annat genomfört projekt med lågflödesmuddring – där fosforrika sediment tas bort – och aluminiumbehandling – där fosfor binds i sedimenten. Andra metoder går ut på avtappning av sjöns bottenvatten eller på att fiska upp stora mängder av de fiskar som trivs i syrefattiga vatten och som rör upp näring i bottnen i jakt på föda. I handboken finns detaljerade beskrivningar av olika metoder och deras fördelar, kostnader och begränsningar. Här finns även en analys av koldioxidavtryck av olika åtgärder.