Båtelfiske i Hjälmaren 2023 – Biomassan av olika fiskarter i grunda områden

Författare: Stefan Thorfve, VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT 2024

Förord

Föreliggande rapport sammanfattar resultaten av båtelfisken vid 172 olika sträckor i Hjälmaren under juli och augusti månad år 2023. Undersökningen är det mest omfattande båtelfiskeprojekt som utförts i någon sjö i Sverige. Arbetet är finansierad av Rich Waters vilket är ett LIFE-projekt som bland annat syftar till att ta fram åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i Mälardalen. Båtelfisket målsättning är främst att försöka kvantifiera biomassan av olika fiskarter i grunda delar av Hjälmaren. Resultaten kommer att bidra till analys av risker och målkonflikter i samband med ett eventuellt genomförande av reduktionsfiske av karpfiskar för att minska näringsbelastningen och därmed förbättra miljön i Hjälmaren. Målsättningen är även att öka den allmänna kunskapen av grunda områden i Hjälmaren samt undersöka vilka habitat som främst nyttjas av olika fiskarter.

Urval av lokaler genomfördes av Länsstyrelsen i Örebro län som slumpmässigt sorterade fram ett antal lokaler i tre övergripande typer av habitat. Val av metodik togs fram i samråd mellan Länsstyrelsen i Örebro län, forskare vid SLU och konsultföretaget VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT som genomförde inventeringen. Sammanställningar av elfiskeresultatet har genomförts av Stefan Thorfve. Fältarbetet utfördes av Stefan Thorfve, Sebastian Thorfve, Daniel Sjöström, William Thedin, Leo Stridh samt personal från Länsstyrelsen i Örebro län. David Kvarnsudde deltog i arbetet med att implementera ESRI ArcGis Pro i arbetet. Fotografen Johan Hammar anlitades för dokumentera elfisket i fält. För att öka kunskapen om båtelfiske som är en relativ ny metodik och illustrera olika moment från inventeringen finns ett fotocollage från inventeringen i rapportens bilaga. 

Daniel Bergdahl

Länsstyrelsen Örebro Län

Stefan Thorfve

VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT

Läs rapporten: Båtelfiske i Hjälmaren 2023 – Biomassan av olika fiskarter i grunda områden

Bilagor

Bilaga 1 – Foton från elbåtfisket

Bilaga 2 – Basdata från fiskade sträckor

(Bilagorna uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Vill du ha en tillgänglig version, kontakta oss på richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se)

Innehållsförteckning