Handbok för kommunal vattenplanering – en metod för sammanhållet vattenarbete

En föreläsning.

Som ett stöd i den strategiska vattenplaneringen har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram en handbok. Handboken är ett verktyg för dig som arbetar på en kommun och vill komma igång med eller utveckla ditt vattenarbete. Handboken ger förslag på en stegvis arbetsmodell som baserar sig på kommunala erfarenheter. Arbetsmodellen är indelad i sex steg och du kan använda både utvalda delar eller hela processen. Handboken har ett antal bilagor som du kan använda för fördjupning eller för att hämta stöd för delar av processen. Flera bilagor kan användas i flera olika steg i vattenarbetet.

Handboken ska vara ett stöd att strukturera ett komplext arbete. Ta hjälp av den du med!

Här är handboken!

Handboken bygger på erfarenheter från kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd, konsulter, länsstyrelser och flera andra som arbetar med vattenplanering.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Bilagor som stöd

Checklistor, förslag på upplägg för en vattenplan, metodexempel för en riskanalys och en lista över lagkrav och riktlinjer. Det är några exempel på vad handbokens bilagor innehåller.

Ta hjälp av bilagorna i ditt arbete!

En å som rinner genom ett område med mycket växtlighet

Uppstart – för mindre kommuner

Till den reviderade upplagan 2024 finns nu en särskild publikation som riktar sig till små kommuner. Utgångspunkten är att det måste vara enkelt att komma igång med ett sammanhållet vattenarbete.

Uppstart – att komma igång med strategisk kommunal vattenplanering

Alla steg i processen för strategisk kommunal vattenplanering.

Goda exempel för varje steg

På vattenplanering.se finns inspiration och goda exempel om de sex stegen i handboken.

vattenplanering.se