Vägledning om åtgärder mot internbelastning ute för synpunkter

Man i gul jacka står i en båt och tar upp ett cyliderformat föremål ur vattnet.
Provtagning för att bedöma internbelastningen i sjön Tysslingen i Örebro kommun. Foto: Per Wedholm

Havs- och vattenmyndigheten har publicerat ett förslag till vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning i sjöar och kustvatten. Fram till den 15 mars 2021 finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vägledningen om internbelastning är en del av Havs- och vattenmyndighetens bidrag till arbetet inom LIFE IP Rich Waters.

Intern övergödning (internbelastning) uppstår när fosfor och andra näringsämnen som ackumulerats i bottnarna över tid läcker ut i vattnet. Näringsläckaget leder bland annat till mer alger i vattnet och kan påverka hela avrinningsområden. Exakt hur utbrett problemet är och vilka sjöar och vattendrag som är drabbade är fortfarande oklart. Inom Rich Waters utvecklas nu ett verktyg för att bedöma internbelastning och lättare kunna identifiera var problemet finns.

Den nya rapporten från Havs- och vattenmyndigheten, som alltså finns på remiss, innehåller vägledning om

  • när det är lämpligt att genomföra åtgärder mot internbelastning av fosfor,
  • vilken eller vilka åtgärder som kan vara lämpliga vid olika förhållanden, och
  • hur olika åtgärder kan finansieras.

Målgrupperna för vägledningen är framför allt miljöhandläggare på nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner som organiserar och handlägger ärenden som rör övergödningsåtgärder. En annan viktig målgrupp är miljödomstolar och beslutsfattare på kommunal och regional nivå. Rapporten kan också utgöra underlag för kurser vid universitet och högskolor.

Remiss: Förslag till vägledning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats


Läs mer

Om projektet Verktyg för minskad internbelastning