Perspektiv på kulturmiljöer i vatten

Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås. Foto: Johan Lind

Många vandringshinder för fisk, såsom kvarndammar och småskaliga vattenkraftverk, utgör värdefulla kulturmiljöer som berättar för oss hur livet levdes förr och om vilka tekniska lösningar som då bidrog till vårt välstånd. Hur kan vi på bästa sätt kombinera åtgärder för fria vandringsvägar och samtidigt bevara våra kulturmiljöer för kommande generationer?

– Frågan om att återställa fria vandringsvägar för fisk och bevarandet kulturmiljöer framställs ofta som en konflikt. Så behöver det inte vara – det finns många goda exempel på lösningar där man har tagit hänsyn till båda dessa intressen, säger Jonas Berglind, samordnare för tema Fria vandringsvägar inom LIFE IP Rich Waters.

Ett första steg är att öka kunskapen om, och förståelsen för, olika perspektiv när det gäller åtgärder för fria vandringsvandringsvägar. I augusti arrangerar därför LIFE IP Rich Waters ett webbinarium, som vänder sig till handläggare inom såväl kulturmiljö som restaurering, vattenverksamhet, fiskeri och vattenförvaltning.

Bland annat kommer Cissela Genetay från Riksantikvarieämbetet berätta om myndighetens arbete med vägledning. Michael Lehorst från Sveriges hembygdsförbund gör en spaning och reflektion kring kulturmiljöperspektivet och Cecilia Rooth-Lagerfalk, antikvarie på länsstyrelsen i Västmanland, ger ett praktiskt exempel på de avvägningar och kompromisser som gjordes under arbetet med faunapassagen i Västerås. Andreas Bäckstrand berättar om vattenmiljöperspektivet och om vilka olika intressen som måste beaktas vid en åtgärd.

Webbinariet avslutas med en framåtsyftande diskussion kring hur samverkan och erfarenhetsutbytet kan fungera i framtiden.

Program och anmälan