Bättre för miljön, människan och hästarna

Tre travhästar på bana

Jämfört med för några år sedan är travbanorna på Julmyra Horse Center i Heby kommun idag lättare att sköta, hästarna har bättre miljöer i sina hagar och risken för parasiter har minskat. Denna positiva förändring är tack vare de åtgärder som gården har genomfört inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

– På vår gård finns runt 200 hästar och med så många djur på en så liten plats är risken stor för ökade miljöproblem. Gården ligger på ömtålig mark i närheten av Vansjön-Nordsjön och genom området rinner också Julmyrabäcken, säger Carin Barrsäter, Julmyra Horse Center.

Julmyra möter miljöutmaningarna och genomför konkreta åtgärder.

De många hagarna och rastfållorna innebär en belastning för miljön, bland annat när näringsläckage från hästgödsel läcker ut i vattnet och bidrar till övergödning. Med målet att verkligen möta dessa utmaningar och genomföra konkreta åtgärder är Julmyra en av parterna i LIFE IP Rich Waters.

Häst
Hästarna har en bättre miljö i sina hagar tack vare de åtgärder som gjorts.

– Vi har bland annat skapat skyddszoner mellan hagarna och bäcken. På så sätt bromsar växterna in regnvattnets framfart och tar upp delar av näringen så att den inte hamnar i vattnet, säger Carin.

Gräset i dessa skyddszoner slås och tas om hand för att minska näringstillförseln ännu mer. Man har också satt upp rutiner för utfodring, hantering av gödsel och mockning av hagarna. En större upprensning av hagarna sker varje år, och man reparerar ytskikten om det behövs.

SLU ska utvärdera fler resultat

Förutom de positiva resultat som redan har kommit fram, kommer fler miljömässiga resultat av åtgärderna att utvärderas med hjälp av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Och för att ytterligare sprida den kunskap som vi har fått är vi idag en demonstrationsanläggning och visar regelbundet upp de åtgärder som vi har genomfört, säger Carin.


Mer information

Läs mer om delprojektet Minskad övergödning från hästgårdar