Uppföljning av omtvistad dammrivning i Tiveden

Vattendrag med forsande vatten genom skogslandskap.
Tröskeln vid utloppet av Sävsjön och strömsträckan nedströms efter åtgärd.

Efter en lång och stundtals infekterad debatt rev Sveaskog 2019, med bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län, Bergvattnets damm i Sågkvarnsbäcken i Tiveden. Nu har Länsstyrelsen följt upp dammrivningen utifrån effekterna på biologi och kulturmiljö och intervjuat närboende och dammägare om deras upplevelse. Resultatet presenteras i en ny rapport, som även går igenom hur åtgärden presenterats i massmedia.

Rivningen av Bergvattnets damm blev en symbol för många som är tveksamma till att ta bort vandringshinder och restaurera vattendrag i äldre kulturmiljöer.

– Åtgärden i sig var inte särskilt omfattande men väckte starka känslor och ledde till mycket debatt, säger Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Som en del i LIFE IP Rich Waters arbete för fria vandringsvägar har nu en uppföljning gjorts av åtgärden i Tiveden. Slutsatsen är att det biologiska målet med att riva dammen är uppfyllt. Fisk och andra vattenlevande djur kan numera vandra fritt förbi Bergvattnets damm och provfiske visar att såväl öring som abborre, gädda, lake och mört kommit tillbaka i den nya strömsträckan. Ur ett kulturmiljöperspektiv blev åtgärden bra: dammvallen är väl synlig och det går att förstå att det funnits en hålldamm här. Dammägaren är nöjd och anser att åtgärden blev som förväntat. Man slipper nu dammansvaret. De flesta av de direkt berörda fastighetsägarna uppger också i intervjuerna att de är nöjda – framför allt med att vattennivån i Sävsjön/Bergvattnet idag är högre och mer stabil än tidigare. En markägare är dock negativ till hela åtgärden.

Rapporten går även igenom den omfattande mediabevakningen av Bergvattnets damm och visar att artiklar och debattinlägg som är negativa till åtgärden har dominerat.

Rapporten Uppföljning av åtgärder vid Bergvattnets damm har tagits fram av Mats Olsson, konsult vid Haddåns Vatten- och fiskevård tillsammans med arkeolog Anna Ulfhielm, Almunga AB. Den finns att läsa i sin helhet på vår webbplats.

Läs mer

Publikationer: Uppföljning av åtgärder vid Bergvattnets damm