Höga halter av miljögifter i abborre i södra Stockholm

En abborre på sjöbottnen

Länsstyrelsen i Stockholms län har inom LIFE IP Rich Waters undersökt miljögifter i abborre från 18 av länets sjöar. Resultaten visar bland annat att det i många fall finns höga halter av ämnet perfluoroktansulfonsyra (PFOS). Orsaken till de förhöjda halterna av PFOS är sannolikt att sjöarna är påverkade av exempelvis brandövningsplatser, deponier och avfallsanläggningar. Den […]