Rich Waters tar fram handbok för kommunal vattenplanering

Intresset var stort när Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till workshop om kommunal strategisk vattenplanering. De runt 70 deltagarna bidrog med värdefulla synpunkter om vad en planerad handbok om kommunal vattenplanering bör innehålla.

Jenny Enberg, projektledare för strategisk vattenplanering inom LIFE IP Rich Waters.

Idén om en handbok föddes ur en workshop med kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt i slutet av 2017. Kommunerna efterfrågade bland annat processtöd, mallar och goda exempel på hur andra arbetat med vattenplanering.

Den planerade handboken ska hjälpa kommuner att strukturera, prioritera, genomföra och följa upp vattenarbetet för att säkerställa en långsiktigt god hushållning, ett hållbart nyttjande och gott skydd av kommunens vattenresurser.

– Handboken utgår från olika kommuners erfarenheter och kunskap. Den ska bli ett konkret verktyg som är användbar oavsett kommun, säger projektledaren Jenny Enberg på Länsstyrelsen i Stockholm.

– Handboken blir ett verktyg som kommunen kan använda för att skapa sin egen modell i sitt vattenarbete. Tanken är att handboken ska inspirera oss att arbeta smartare och utgå från vattenresurserna i ett helhetsperspektiv, fånga upp de olika vattenfrågorna som finns inom kommunen.

Handboken tas fram under 2018 med stöd av kommuner, konsulter, länsstyrelser, vattenvårdsförbund och övriga intressenter. En första version ska enligt planen publiceras i december.