Mer pengar till miljöövervakning av Mälarnära vattendrag

Länsstyrelsen i Västmanland har sökt och fått pengar från Havs- och vattenmyndigheten för att kunna göra miljöövervakning i sju Mälarnära vattendrag. Med hjälp av pengarna kommer provtagningar kunna göras i Limstabäcken och Asköbäcken och ytterligare fem vattendrag två gånger per månad från sommaren 2020 till och med vintern 2021.

Det är delprojektet Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag inom LIFE IP Rich Waters som har sökt och beviljats medel, ett delprojekt där Länsstyrelsen i Västmanland och Västerås stad samarbetar.

– Syftet med provtagningen är att med färsk data verifiera den statusklassning som vi gjorde förra våren. Sen kommer vi också att använda dataunderlaget för att se hur mycket näringsämnen som finns i vattendragen innan, under och efter åtgärdsarbetet som ska göras inom vårt delprojekt, säger Milad Fahimi på Länsstyrelsen i Västmanland.

Det är Rich Waters delprojekt som jobbar mot övergödning i vattendrag nära Mälaren som får extra pengar till miljövervakning.

I beslutsmotiveringen från Havs- och vattenmyndigheten står bland annat att delprojektet inom Rich Waters bidrar till att miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag uppnås.

Läs mer om delprojektet inom LIFE IP Rich Waters