Lokala åtgärdsprogram som stöd i kommunal planering

LIFE IP Rich Waters bjöd in till en inspirationsdag om lokala åtgärdsprogram i Stockholm den 13 juni 2018. Flera kommuner arbetar med lokala åtgärdsprogram som underlag för att följa miljökvalitetsnormer för vatten och som planeringsunderlag för exploatering av mark och vatten.

Lokala åtgärdsprogram beskriver tillståndet och åtgärdsbehovet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten i ett mindre geografiskt område, till exempel i ett enskilt vatten eller en del av ett större avrinningsområde. Ett lokalt åtgärdsprogram ger en helhetsbild över avrinningsområdet och sammanfattar vilka åtgärder som behöver genomföras, till vilken kostnad samt vem som bär ansvaret. Lokala åtgärdsprogram har flera användningsområden:

  • underlag för översiktsplanering eller detaljplanering
  • stöd i planering av infrastruktursatsningar
  • projektering av åtgärder (exempelvis olika dagvattenlösningar)
  • fördelning av ansvar för genomförande av åtgärder (till exempel för vatten som delas av flera kommuner)
  • verksamhetsplanering och budgetläggning.  

Lärdomar från kommunerna

Under seminariet diskuterade deltagarna olika erfarenheter kring framtagande av lokala åtgärdsprogram och identifierade några framgångsfaktorer:

  • Samarbeta med andra kommuner!  Samarbete ökar möjligheterna till helhetslösningar och att prioritera rätt. Ju tidigare samarbetet inleds, desto bättre.
  • Arbetet ska förankras och beslutas av förtroendevalda. Skilj ut vilka frågor som är viktiga politiska frågor i dialogen med förtroendevalda.
  • Skapa en intern organisation där olika förvaltningar och kommunala bolag ingår. Intern samordning med gemensam målsättning ger bättre förutsättningar för att kompromissa och hitta lösningar.
  • Lokala åtgärdsprogram ger kommunen bättre underlag både i miljöarbetet men också vid fysisk planering, både i projektering och genomförande. Det ger också länsstyrelsen bättre underlag för att granska förslag till detaljplaner ur ett vattenperspektiv.