Kilaåns avrinningsområde – en kulturhistorisk inventering

Författare: Anna Ulfhielm, Almunga AB 2021

Läs hela rapporten på Länsstyrelsen i Södermanlands läns webbplats

Sammanfattning

Projektet omfattade två områden och resultatet presenteras i två rapporter, denna rapport som handlar om Kilaåns avrinningsområde och rapporten om Trosaåns avrinningsområde, se Länsstyrelsen i Södermanlands län Rapport 2021:13. Uppdraget innebar att göra ett översiktligt underlag för kulturmiljön som täcker båda avrinningsområdena. Kilaån omfattades av hela avrinningsområdet inom Södermanlands och Östergötlands län. Trosaån omfattades av avrinningsområdet inom Södermanlands län och marginellt för anslutande del som ligger inom Stockholms län.

Tyngdpunkten lades på de historiska kartorna med terrängskuggningskartan som ett komplement då det är möjligt att se många lämningar på den kartan. Prioriteringen har legat på områdets kulturhistoria såsom lämningar efter äldre bruksmiljöer, kvarnar och sågar.

Sammanlagt har 31 områden markerats. Av dessa ligger 25 i Södermanlands län, områdena 1, 2, 3 och 4 ligger i Östergötlands län och områdena 5 och 7 ligger både i Södermanlands län och Östergötlands län. Områdenas karaktär varierar både till storlek och innehåll.

I skogsområdet Kolmården har Stavsjö bruk, Virå bruk och Ålberga bruk legat. I Stavsjö har funnits borrverk och masugn. Virå bruk bestod av övre hammaren, nedre hammaren och spikbruket. Även Ålberga var uppdelad i övre och nedre hammaren. Alla tre bruk har haft egna kvarnar och sågar.

Etableringen på de tre orterna skede under 1600-talet och nedläggningen skedde under 1800-talets andra hälft. Inom Tunabergs bergslag låg Fågelhyttan, Gälkhyttan och Pilthyttan, tre kopparhyttor som var i bruk under medeltiden.

Elva kvarnar och nio sågar har funnits inom området. Det finns skriftliga belägg från 1300-talet för några av dem. Inom Kilaåns avrinningsområde registrerades 32 dammvallar. Det finns fler dammvallar men de anses vara yngre och har därför inte registrerats.

Fiske har förekommit i Kilaån, där de flesta byar inom närområdet har haft fiskerätt. Det finns medeltida skrifter som visar att inte alla gårdar/byar hade rätt att fiska i Kilaån.

Platser där broar finns och funnits under flera hundra år är också intressanta områden i och med att människor har färdats över vattendraget. En bro är registrerad i Fornsök men det finns betydligt fler platser som är intressant ur denna aspekt. Det finns flera broar med namn utsatta på de äldre kartorna.

De utpekade kulturhistoriska områdena är endast översiktligt inventerade både i fält och byråmässigt. För att kompletta kunskapsunderlag ska kunna upprättas avseende kulturmiljön krävs fortsatta studier.

Innehållsförteckning