Goda exempel gav inspiration till kommunala vattenplanerare

Hur kan vi inom Rich Waters stödja kommuner i vattenplaneringen? Det diskuterade deltagare från ett 30-tal kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt när Länsstyrelsen i Stockholm bjöd in till ett uppskattat seminarium den 7 december. Resultatet från diskussionerna kommer att användas för att utforma och prioritera projektets insatser för kommunal vattenplanering.

Lena Höglund, Mälarenergi berättade om arbetet med dagvattenplanering.

Över 80 personer deltog på mötet och diskuterade behov av stöd i kommunal vattenplanering. Under dagen fick deltagarna ta del av erfarenheterna från vattenplaneringsprocesser i tre kommuner av olika storlek.

Viktigt med politisk förankring

Från Strängnäs berättade Gustav Björnstad om arbetet som ledde fram till en vattenplan, som blev färdig under hösten. Staffan Jansson och Susanna Hansen förklarade hur de lyckats föra upp vattenfrågorna på den kommunala agendan i Västerås. Lena Höglund, Mälarenergi, berättade om utmaningar och lösningar kring dagvattenplaneringen och de analyser som görs inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Slutligen delade Juha Salonsaari och Gunnar Söderholm från Stockholms stad med sig av erfarenheter från vattenarbetet i en expansiv storstad.

Samtliga framhöll vikten av engagerade förtroendevalda och politisk förankring för att lyckas, och nyttan med en helhetssyn på vattenfrågorna för en kommun.

Många utmaningar

Under eftermiddagens diskussioner fick kommunerna möjlighet att lyfta fram sina behov av utbildning, samverkan och vägledning inom vattenplanering. Många deltagare efterlyste fler goda exempel och mer erfarenhetsutbyte mellan kommunerna för att snabbare komma igång med arbetet och undvika kända fallgropar. Kommunerna diskuterade också utmaningar med finansiering av vattenarbetet, svårigheter att omsätta planer till fysiska åtgärder och oklarheter kring ansvarsfördelning inom och mellan kommuner. Det fanns även ett behov av mer stöd från länsstyrelserna och vattenmyndigheterna.


Kontakt:

Jenny Enberg, länsstyrelsen i Stockholms län, jenny.enberg@lansstyrelsen.se