Gemensamt krafttag för att förbättra vattenkvaliteten i Norrviken

Under våren och sommaren 2020 kommer de två kommunerna Sollentuna och Upplands Väsby tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm att behandla sjöbotten med aluminium och på så sätt minska övergödningen.

Problemen med övergödning i sjön Norrviken är stor, efter många år av utsläpp i vattnet. Under våren och sommaren 2020 behandlar de två kommunerna Sollentuna och Upplands Väsby tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm sjöbotten med aluminium och på så sätt minska övergödningen. Genom att tillföra aluminium hoppas man på att hela ekosystemet ska komma i balans och bli välmående igen.

I Norrviken, liksom i många andra sjöar i landet, finns för mycket fosfor vilket bland annat leder till en hög produktion av mikroskopiska alger. När den höga produktionen dör och ska brytas ner på sjöbotten så förbrukas syre. Syrebristen leder till att fosfor frigörs och en dålig spiral med intern övergödning har därmed startat.

Övergödningen kan ge upphov till algblomningar, som kan vara giftiga. Övergödning leder också till grumligt vatten, gles undervattensvegetation och ett begränsat antal miljöer för fisk och bottenlevande djur. Sjön hamnar helt enkelt i obalans.

– Genom att tillföra aluminium, som även finns naturligt i sjön, kommer fosfor att kunna bindas kvar i sjöbotten och vi kan hjälpa sjön att återhämta sig och hamna i balans. Vår förhoppning är att se positiva effekter, så som ett klarare vatten, redan i sommar, säger Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun.

Metoden aluminiumfällning är väl beprövad och kostnadseffektiv. Behandlingen i Norrviken, som kommer att genomföras från en pråm, görs av Vattenresurs AB, ett företag som tidigare har genomfört liknande insatser i i sjöar i Växjö samt i Stockholms skärgård.

​Sprida ny kunskap

Ett av målen med alla delprojekt inom LIFE IP Rich Waters är att dela med sig av ny kunskap till de många medverkande parterna. Detta gäller även i Norrvikenprojektet.

– Förutom att minska övergödningen i Norrviken, genomför vi även omfattande provtagning av bland annat vattenkemi, plankton, undervattensvegetation, bottenfauna och miljögifter i fisk, både före, under och efter behandlingen. Detta gör vi för att utvärdera hur väl metoden fungerar och för att bättre förstå hur behandlingen påverkar sjön, säger Louise Andersson, miljöplanerare på Upplands Väsby kommun.

Om projektet på Sollentunas webbplats