Fortsatt samverkan kring lågflödesmuddring efter nätverksmöte

Inom LIFE IP Rich Waters testas flera olika åtgärder mot övergödning av sjöar. Lågflödesmuddring är ett sätt att minska internbelastning, det vill säga övergödning på grund av näringsläckage från sjöbottnen. Katrineholms kommun ska nu använda metoden i sjön Öljaren och bjöd nyligen in till erfarenhetsutbyte kring muddringsprojekt runt om i Sverige.

Jenny Herbertsson presenterade Katrineholms kommuns planerade lågflödesmuddringsprojekt i sjön Öljaren.

Den planerade lågflödesmuddringen ska förbättra vattenkvaliteten i Öljaren, samtidigt som näringsämnen kan återföras från sjöbotten till jordbruksmark. Metoden innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land.

Den 12 oktober arrangerande Katrineholms kommun ett heldagsmöte i Kalmar med fokus på nätverks- och erfarenhetsutbyte kring lågflödesmuddring. Mötet samlade 14 deltagare från kommuner, länsstyrelser och LIFE-projekt som genomför, eller planerar att genomföra, muddringsprojekt. Även Havs- och vattenmyndigheten var representerad på mötet, som ett led i arbetet med en kommande vägledning kring internbelastning.

Följande projekt deltog:

  • Sediment uptake and remediation on an ecological basis, Malmfjärden, Kalmar (Life Sure)
  • Lågflödesmuddring i internbelastad sjö, Öljaren, Katrineholm (LIFE IP Rich Waters)
  • Barnarpasjön, Jönköpings kommun
  • Hantering av näringsrika sediment, Sofia Bastviken, Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län
  • Metallåtervinning i sediment, Malmfjärden, Kalmar (Linnéuniversitetet).

Som ett konkret resultat av mötet kommer deltagarna att fortsätta samverka för att dela erfarenheter och information om de olika muddringsprojekten i landet och i Europa.


Kontakt:

Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, jenny.herbertsson@katrineholm.se