Handbok för strategisk kommunal vattenplanering i ny version

Länsstyrelsen i Stockholms län har under de senaste fem åren byggt upp en rådgivande funktion för kommuner som vill stärka sitt strategiska arbete kring vatten. En metod för sammanhållen vattenplanering har växt fram i nära dialog med kommunerna. År 2018 lanserades den första versionen av Handbok för strategisk kommunal vattenplanering, som bygger på kommunala erfarenheter. Nu har handboken reviderats och fått en helt ny bilaga.

LIFE IP Rich Waters delprojekt för stöd till kommunal vattenplanering har drivits av Jenny Enberg på Länsstyrelsen i Stockholms län. Under projektets gång har hon byggt upp ett nätverk av över 360 organisationer, som på olika sätt har ett intresse i frågan om vattenplanering – förutom kommuner även länsstyrelser, nationella myndigheter, vattenvårdsförbund, universitet, intresseorganisationer med flera. Nätverket har aktivt bidragit till att utveckla rådgivningsplattformen genom att formulera sina behov och önskemål. Resultatet har bland annat blivit en serie workshops, seminarier och webbinarier kring olika aspekter av kommunalt vattenarbete, till exempel dagvatten, samverkan över kommungränser och finansiering av åtgärder.

– Det är tydligt att den kompetens som har byggts upp efterfrågas allt oftare i interna processer, bedömning av planer, yttranden eller planering av aktiviteter. Vattenfrågorna återkommer allt oftare på den politiska agendan hos kommunerna och vi på Länsstyrelsen i Stockholm får allt fler förfrågningar om vägledning och stöd i kommunalt vattenarbete, säger Jenny Enberg.

Process i sex steg

I slutet av 2018 lanserades Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Handboken beskriver en process i sex steg, från att motivera och hitta argument för vattenplanering, till att följa upp och utveckla arbetet. Tyngdpunkten ligger på den interna organisationen och hur man hittar en struktur för ett sammanhållet vattenarbete. Till handboken hör en rad bilagor som ger ytterligare stöd i planeringen. Modellen har redan använts av ett tiotal kommuner i det interna arbetet. Även länsstyrelser inom och utanför Norra Östersjöns vattendistrikt har använt handboken för att stötta sina kommuner genom rådgivning och utbildningar.

Idag lanserar projektet en reviderad upplaga av Handboken. Efter en utvärdering med enkäter och samtal med användare har vissa delar förtydligats och några avsnitt lagts till. Bland annat finns nu ett avsnitt som fokuserar på sociala och ekonomiska effekter av vattenåtgärder. En helt ny bilaga innehåller ett exempel på projektbeskrivning till en förstudie för en vattenplan, som kan användas för att söka LOVA-medel. Själva metoden som beskrivs i handboken är dock den samma:

– Vi har sett att metoden står sig väl. Den reglerar ju inga detaljer utan ger stöd i processen. Det känns framför allt väldigt roligt att så många har hört talas om Handboken och använder hela eller delar av den i sitt arbete, säger Jenny Enberg.

Den 3 maj 2022 arrangeras ett webbinarium, där Jenny Enberg berättar om metoden och nyheterna i den reviderade handboken.

Ny modul om vattendokument

Även webbplattformen www.vattenplanering.se, som innehåller fördjupad information och konkreta exempel utifrån handbokens modell för vattenplanering, har fått en översyn. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt och kommer under den närmaste tiden att utvecklas ytterligare. Här finns bland annat en ny modul, som kartlägger kommunala vattendokument i Norra Östersjöns vattendistrikt.

– Det är alltid inspirerande att läsa andra kommuners vattendokument och en del i lärandeprocessen, särskilt viktigt om man ska ta fram ett liknande dokument själv. Kartläggningen är inte komplett ännu och kommuner får gärna höra av sig om man ser att något saknas, säger Jenny Enberg.

Själv kommer hon att byta arbetsplats efter sommaren men delprojektet inom LIFE IP Rich Waters fortsätter under resten av projekttiden.

Omslag för publikation med texten Handbok för strategisk kommunal vattenplanering och en cirkelformad illustration med texterna Motivera, Organisera, Kartlägga, Prioritera, Genomföra, Följa upp.
Modellen för en process i sex steg är densamma i den reviderade upplagan av Handboken.

Läs mer om kommunal vattenplanering

Publikation: Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Våra projekt: Stöd till kommunal vattenplanering

Webbinarium 3 maj 2022: Sammanhållen vattenplanering på en kommun