Förankring och ansvarsområden nyckelfrågor i Enköpings arbete med dagvattenplan

Enköpings kommun har nu kommit en bra bit på väg i arbetet med att ta fram en dagvattenvattenplan. Under hösten har två workshops genomförts med en tillsatt arbetsgrupp, som består av personer från olika relevanta förvaltningar.

Johan Axnér är vattenstrateg på Enköpings kommun och ansvarig för projektet att ta fram en dagvattenplan.

– För att uppnå vattenplanen och därmed god ekologisk och kemisk vattenstatus är framtagandet av en dagvattenplan ett centralt steg. I dagvattenplanen kommer vi att formulera hur vi ska hantera vårt dagvatten långsiktigt hållbart så att det inte ställer till skada eller förorenar vattenmiljön som dagvattnet rinner till, förklarar han.

Sedan något år tillbaka finns ett nytt arbetssätt för vattenförvaltning på kommunen. Detta sker via en operativ vattengrupp, som löpande förankrar arbetet med styrgruppen för vatten. Den politiska förankringen sker via ett gemensamt arbetsutskott för vatten.

Workshop med de olika förvaltningarna

Enköping har nu genomfört de två första av totalt fyra planerade workshops i projektet. Den första workshopen, som hölls i oktober, fokuserade på att bryta ned den existerande dagvattenpolicyns mål i en rad konkreta arbetsuppgifter för de kommunala tjänstepersonerna.

– Att arbeta med avrinningsområdesperspektiv skapar rätt förutsättningar för att anpassa dagvattenhanteringen så att den blir långsiktigt hållbar, säger Johan Axnér.

Till exempel, för att uppnå målet om att ny bebyggelse ska planeras så att framtida högre dagvattenflöden kan hanteras på ett hållbart sätt, behöver kommunen bland annat redan i planeringsskedet ta fram bra dagvattenutredningar som ser till att fördröja och rena dagvatten innan det lämnar fastigheten.

I workshop två, som hölls i december, påbörjades det mödosamma arbetet med att fördela interna roller och ansvar för dagvatten. Mycket har hänt under de senaste åren. Idag har kommunen en dagvattenpolicy och en övergripande dagvattenutredning för tätortens dagvattennät. Dagvattenfrågan är på kommunens agenda på ett helt annat sätt än tidigare. Målet är nu att den dagvattenhantering som planering av ny bebyggelse fastslår också blir genomförd på rätt sätt och att anläggningen sköts på rätt sätt över tid. Ansvaret för denna process är fördelat över flera olika kommunala förvaltningar, säger Johan Axnér.

– I det här arbetet uppstår många frågor: Vad behöver vi göra? Vilka är vi beroende av för att kunna göra detta? Vad behöver de veta för att kunna göra sitt jobb? Det centrala är att de personer som ingår i arbetet ser hela processen och uppfattar vilket ansvar som ligger på dem. Ser vi samma sak och förstår vi varandra? Den bilden började vi skissa på i workshop två. Men mycket arbete återstår ännu att göra!

Utgångspunkt i handboken

Arbetet med att ta fram en dagvattenplan har sin utgångspunkt i den modell som beskrivs i Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. På så sätt bidrar Enköpings kommun till att utveckla verktygen för stöd till kommunal vattenplanering som tas fram inom LIFE IP Rich Waters. Under den inledande fasen av projektet har man arbetat med de första tre stegen i arbetsmodellen: Motivera, Organisera och Kartlägga.


Läs mer

Våra projekt: Kommunal dagvattenplan i Enköping

Nyheter: Enköpings kommun tar fram dagvattenplan (23 mars 2020)

Publikation: Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Allt om kommunal vattenplanering: www.vattenplanering.se