Handbok för kommunal vattenplanering – en metod för sammanhållet vattenarbete

En föreläsning.

Som ett stöd i den strategiska vattenplaneringen har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram en handbok. Handboken är ett verktyg för dig som arbetar på en kommun och vill komma igång med eller utveckla ditt vattenarbete. Handboken ger förslag på en stegvis arbetsmodell som baserar sig på kommunala erfarenheter. Arbetsmodellen är indelad i sex steg och […]

Enköpings kommuns dagvattenplan

Johan Axnér i blå täckjacka står vid ett vattendrag.

”Starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i Enköpings kommun.” Så beskrivs den dagvattenplan som antogs av kommunfullmäktige i kommunen i maj 2022. Dagvattenplanen har tagits fram som en del i kommunens arbete för att stödja kommunal vattenplanering och har ökat förståelsen för avrinningsområdena och hur sjöar och vattendrag hänger ihop. […]

Sollentuna kommuns vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv

Sollentuna kommun har tagit fram en vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv. I vattenplanen tas ett helhetsgrepp för att förbättra och säkra kvaliteten på kommunens grundvatten och ytvatten och för att förbättra hanteringen av dagvatten, spillvatten och dricksvatten. Du som är vattenstrateg eller liknande på en kommun och står inför uppgiften att ta fram en liknande plan […]

Guide för översvämningsrisker i ett förändrat klimat

Fritidshus på en översvämmad tomt.

Arbetar du med förorenade områden? Då ska du inte missa den guide som Länsstyrelsen i Stockholm och i Västmanland har tagit fram. Guiden hjälper dig att få insikt om vikten av att beakta klimatförändringen och den förändrade riskbild som uppstår vid ditt arbete med prövning och tillsyn. Guidens olika steg ger dig kunskap om lagstöd […]