Fritt fram för öringen i Gisslarboån

Två män istår i forsande vatten. I bakgrunden syns bortrivna betongfundament.
Johan Rudin, Sportfiskarna, och Viktor Kärvinge, länsstyrelsen, vid den rivna dammen i Gisslarboån.

Öringen har haft det tufft i Gisslarboån, där en rad dammar har förhindrat fiskens möjligheter till vandring. Redan 2012 krävde Länsstyrelsen i Västmanlands län åtgärder vid kraftstationen i Gisslarbo. Medan Mälarenergi började planera för en fiskväg förbi kraftverket, tittade länsstyrelsen på hur de fria vandringsvägarna nedströms skulle kunna säkras.

Inom ramen för LIFE IP Rich Waters och projektet Strategi för fria vandringsvägar har länsstyrelsen tillsammans med Sportfiskarna nu rivit två äldre dammar – Sågdammen och Nedre Hammaren – och restaurerat ån. Redan till våren 2021 kommer fisken att kunna vandra uppför Gisslarboån och vidare förbi kraftstationen genom Mälarenergis nya faunapassage.

– Från öringens perspektiv blir det inte bättre än så här, säger Viktor Kärvinge, som driver projektet på länsstyrelsen.

Intressant kulturmiljö

De första kontakterna med markägare och närboende togs hösten 2018. Enligt Viktor Kärvinge har markägarnas aktiva deltagande i processen bidragit till en smidig process och ett lyckat resultat. I dialogen har de närmast berörda även fått tycka till om själva utformningen. Platsen är full med intressanta och vackra kulturmiljöer efter Gisslarbos flera hundra år gamla industrihistoria. Det har varit viktigt inom projektet att bevara dessa miljöer samtidigt som naturvärdena kunnat återställas.

Tack vare stödet från markägarna kunde man tidigt sänka Sågdammen genom att öppna luckor som varit stängda och oanvändbara i många år. Därefter togs prover för att se om sedimenten i dammen var allt för förorenade eller om de kunde hanteras på plats. Med dammen sänkt blev det lättare att planera återställningen av åfåran. Förra året togs nästa steg. En lokal entreprenör rev dammens betongdelar och sänkte dammen ytterligare. I år har den så kallade biologiska återställningen slutförts. Sportfiskarna har utfört biotopvård och fördelat 40 ton grus över sträckan.

Vid Nedre Hammaren var fallhöjden två meter från dammen. Här krävdes ännu mer grävarbeten och flytt av massor för att bygga bort den branta lutningen så att fisken kan ta sig upp.

Biologisk mångfald

Den restaurerade sträckan, med forssträckor, lekgrus och stenblock blir, enligt Viktor Kärvinge, ett perfekt habitat för öringen. Åtgärderna gynnar på flera sätt den biologiska mångfalden. Förutom fisk blir området en attraktiv miljö för fågelarter som kungsfiskare och strömstare. På längre sikt ger åtgärden även möjligheter till nya livsrum för den hotade flodpärlmusslan, som är beroende av öringens vandring för sin fortlevnad.

Inom LIFE IP Rich Waters blir arbetet med att återställa fria vandringsvägar för fisk i Gisslarbo ett gott exempel för länsstyrelser och andra aktörer.  Lärdomarna, framför allt kring dialog och samarbete med dammägare och närboende, kommer att spridas till övriga län inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

– På sikt vill vi se fria vandringsvägar i hela Gisslarboån. Det kan bli möjligt i och med den nationella prövningsplanen för vattenkraft (NAP), menar Viktor Kärvinge.

Forsande vattendrag med stora stenblock.
Gisslarboån
Man står i vattnet och pekar. I förgrunden finns lekgrus och större stenar.
Ån uppströms Sågdammen.