Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtida utmaningar

Blommande landskap med vattendamm i bakgrunden
Vattenparken i Enköping. Foto: Linda Littlewood/Enköpings kommun

”Starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i Enköpings kommun.” Så beskrivs den nya dagvattenplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj. Dagvattenplanen har tagits fram inom ramen för LIFE IP Rich Waters, som en del i projektets arbete för att stödja kommunal vattenplanering.

– Dagvattenplanen har ökat förståelsen för avrinningsområdena och hur sjöar och vattendrag hänger ihop, säger Johan Axnér, projektledare och vattenstrateg på Enköpings kommun.

Arbetet med planen började formellt under 2020, när Enköpings kommun anslöt sig till LIFE IP Rich Waters. Dagvattenplanen har tagits fram och förankrats av en projektgrupp där representanter från miljö- och byggförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har ingått. Planen har sedan varit på remiss till Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden.

Ökade kostnader för kommunen

Att genomföra dagvattenplanen kommer att leda till ökade kostnader för kommunen i form av drift och skötsel. Det kommer även att krävas investeringar och arbetstid för att planen ska kunna bli verklighet.

– Det är ju en bit att gå mellan plan och handling, men det här är ett viktigt steg på vägen, säger Johan Axnér.

Dagvattenhantering har blivit en knäckfråga för många kommuner. Inte minst ställer klimatförändringarna – med ökade risker för skyfall och perioder av torka – högre krav på kunskap och åtgärder. Dagvatten riskerar också att förorena de sjöar och vattendrag som det rinner ut i. De vattenmiljöer som rinner genom Enköpings kommun mynnar samtliga ut i Mälaren, från vilken två miljoner människor dagligen får sitt dricksvatten. Mest påverkad av dagvatten är Enköpingsån nedströms Enköpings tätort.

Ett sätt att möta kraven

Dagvattenplanen är ett sätt att möta några av de krav som ställs på kommunen genom EU:s vattendirektiv och Vattenmyndighetens förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vatten. Dagvatten måste hanteras så att föroreningarna inte påverkar möjligheten att uppnå god ekologisk och kemiska status i kommunens vatten.

En stor del av arbetet med dagvattenplanen har handlat om att diskutera hur ansvaret för hantering av dagvattnet fördelas mellan olika aktörer. Planen redogör för arbetsprocessen, dagvattnets påverkan på vattenmiljön och de viktigaste utmaningarna i ett förändrat klimat. Här finns även en översikt över dagens situation med dagvattenhantering och miljöpåverkan och över gällande lagstiftning och styrdokument.

Samordning och gemensamt ansvar

Dagvattenplanen beskriver de miljömässiga målen som Enköpings kommun ska uppnå. De mål för dagvattenarbetet som tidigare formulerats gäller fortfarande:

  • Robusta och långsiktigt hållbara dagvattensystem
  • Dagvattnets påverkan på miljön
  • Dagvatten som resurs

Nu har ytterligare ett målområde lagts till: Tydlighet, samordning och gemensamt ansvar. Målet innebär att dagvattenfrågorna ska samordnas i en tydlig process från tidiga planeringsskeden via genomförande till drift och underhåll där alla aktörer känner till och agerar utifrån sina roller och ansvar.

Med utgångspunkt i de fyra målområdena formuleras kommunens strategier för hållbart dagvattenarbete.


Läs mer

Våra projekt: Kommunal dagvattenplan i Enköping

Dagvattenplan för Enköpings kommun – pdf (Enköpings kommun)

Pressmeddelande: Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtiden (Enköpings kommun 17 maj 2022)