Uppstart för nytt vatten- och fiskevårdsprojekt i Näveån

Projektet ”Fritt fram” kommer att arbeta över länsgränserna i Norra Östersjöns vattendistrikt för att få till stånd fler åtgärder mot vandringshinder i olika vattendrag, framför allt i Näveån och Hedströmmen.

Näveån har en stor potential för havsvandrande öring. Genom att öppna upp vandringsvägar i ån gynnas den biologiska mångfalden och fisket utmed kusten i området.

Näveån rinner genom gammal bruksmiljö i Södermanland. Här finns flera dämmen och mycket kvar att göra när det gäller att öppna upp fria vandringsvägar för fisk. Bland annat måste man ta hänsyn till både kulturmiljö och förorenad mark – frågor som hamnar i fokus under i första fasen av det nya projektet ”Fritt fram”.

”Fritt fram” är ett paraplyprojekt för ett antal delprojekt för åtgärder vid vandringshinder och biotopvård. Projektet leds av Sportfiskarna och finansieras delvis med anslag från Havs- och vattenmyndigheten. ”Fritt fram” är kopplat till LIFE IP Rich Waters som ett så kallat kompletterande projekt, under temat för fria vandringsvägar.

Den 11 oktober i år träffades de aktörer som ska arbeta med Näveån för ett uppstartsmöte i Nyköping. Förutom Sportfiskarna fanns även Länsstyrelsen i Södermanland, Nyköpings kommun, Svea Skog och Landskapsarkeologerna representerade. Morgonen ägnades åt att presentera projektet och diskutera olika vägar framåt i arbetet. På eftermiddagen besökte deltagarna olika delsträckor och dämmen längs Näveån. En del sträckor är redan åtgärdade i men mycket återstår att göra med avseende på både biotopvård och att öppna upp vandringsvägar med olika lösningar.