Nu stärks det lokala arbetet mot övergödning

Havs- och vattenmyndigheten har godkänt 20 ansökningar för att få till stånd fler åtgärder inom prioriterade avrinningsområden.

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt har sex kommuner och vattenorganisationer beviljats pengar, som bland annat ska gå till att anställa lokala åtgärdssamordnare:

  • Hjälmarens vattenvårdsförbund – Blackstaåns avrinningsområde
  • Mälarens vattenvårdsförbund – Sagåns och Mälarens avrinningsområden
  • Enköpings kommun – Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden
  • Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
  • Södertälje kommun – Stavbofjärden med tillrinningsområden
  • Norrtälje Naturvårdsstiftelse – vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

Satsningen omfattar cirka 10 miljoner kronor för 2018 och är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.