Mätning av grumlighet analyserar föroreningar i dagvatten

Vid två dagvattenbrunnar vid Tunbytorp i Västerås testas sedan en tid tillbaka en form av mätning av föroreningar i dagvattnet. Det är IVL och Mälarenergi som, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tillsammans kombinerar traditionell och beprövad teknik med en ny och innovativ metod för grumlighetsmätning.

Stephan Valley, IVL, och Ola Nordqvist, SWECO – konsult åt Mälarenergi, kontrollerar mätinstrumenten.

I brunnarna har man placerat turbiditetssensorer som mäter grumligheten kontinuerligt plus passiva provtagare som mäter metaller och fosfor. Varje vecka tas vattenprover som analyseras.

– Om vi hittar ett samband mellan grumligheten och det totala antalet halter av ämnen som fosfor och metaller i vattnet skulle vi kunna minska kostnader för labbtester och vi skulle få mer tid för provtagningar. Vi ser redan nu tydliga samband i utloppsbrunnen så det är lovande. Vi känner oss optimistiska, säger Stephan Valley, IVL.

Om tekniken fungerar som man hoppas kommer den att kunna användas av kommuner och företag som vill mäta belastningen mer kostnadseffektivt över längre tid. Även företag som vill kontrollera utsläpp av ämnen kommer att kunna ha nytta av den nya tekniken.

Mätinstrumenten är känsliga och rensas från alger och annan växtlighet kontinuerligt.

Projektet fortsätter under 2020 men förhoppningar finns att kunna presentera konkreta resultat i början av året.

VA-guiden uppmärksammar samarbetet mellan IVL och Mälarenergi