Inspirationsdag om grundvatten – en gemensam resurs

Grundvatten utgör en viktig resurs för produktion av dricksvatten och för många ekosystem. Hur påverkas vårt grundvatten av exploatering? Och hur ska vi kunna behålla både kvantitet och kvalitet på vattnet?

I tisdags, den 18 september, bjöd Länsstyrelsen i Stockholm in till ett seminarium för att diskutera hur grundvatten påverkas av exploatering och hur vi kan identifiera och åtgärda de källor som påverkar vattnet. Frågorna kring grundvatten berör flera av LIFE IP Rich Waters områden. Seminariet arrangerades därför gemensamt av två delprojekt inom temat för vattenplanering och för miljögifter.  

Hårt tryck från mänsklig påverkan

På vissa platser är grundvatten den enda eller största tillgången till dricksvatten. Vattenmättade porer i mark och berg håller en jämn och låg temperatur under hela året och vattnet har ofta en god kvalitet. Dessvärre letar sig en rad miljögifter ned till vattnet på utsatta platser och behovet av att skydda vattnet är stort. Trots att det faller mycket regn i Sverige så kan våra jordar och berg endast lagra mindre mängder vatten. Det sker framförallt i våra grusåsar, eller isälvsavlagringar, som har en stor lagrande förmåga. Dessa isälvsavlagringar är utsatta för ett hårt tryck i form av uttag av naturgrus, exploatering för hus och vägar ovanpå åsar och verksamheter som tillför miljögifter.

Under detta seminarium gavs möjlighet till erfarenhetsutbyte kring hur vi bättre kan skydda vår gemensamma resurs grundvattnet.


Kontakt:

Herman Carr, länsstyrelsen i Stockholsm län, herman.carr@lansstyrelsen.se