Innovationstävling om nya lösningar för rening av dagvatten

Dagvattenhantering är en utmaning för varje stad. Traditionella lösningar innebär ofta mycket schaktarbeten och kräver stora markytor – vilket medför höga kostnader. För att hitta nya effektiva metoder för att rena dagvatten i stadsmiljöer utlyser därför Mälarenergi, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en innovationstävling.

Foto: Hoger Ellgaard/Wikimedia commons

Mälarenergi vill hitta nya lösningar som behöver testas och demonstreras i verklig miljö innan de kan lanseras på marknaden. Det kan till exempel röra sig om magasinlösningar, biofilter etc. Man söker innovativa, effektiva förslag där kostnaderna kan hållas nere samtidigt som reningsgraden av föroreningar är hög. Anläggningar som tar mindre mark i anspråk jämfört med de som finns idag, samt passar bra in i en urban miljö, premieras. Förslagen kommer även att bedömas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tävlingen avgörs genom en offentlig upphandling, där Mälarenergi sedan kan komma att teckna avtal med upp till fyra anbudsgivare. De inkomna anbuden utvärderas av en jury som består av experter från Mälarenergi AB, Luleå tekniska universitet och Svenskt Vatten.

Sista dag att lämna anbud är den 20 september 2020.

Upphandlingar på Mälarenergis webbplats