Vattendokument – en orientering (Bilaga 4e Handbok för vattenplanering)

Hur ska bilagan användas?

Bilagan ger en överblick över olika typer av vattendokument och hur de skiljer sig åt. Sammanställningen bygger på underlag från redan framtagna kommunala vattendokument samt Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1). I tabellen hänvisas till Havs- och vattenmyndighetens (HaVs) vägledning.

Observera att det inte finns fastställda nationella termer för annat än de dokument som omfattas av HaV:s vägledning.

Olika vattendokument

Nedan beskrivs olika typer av vattendokument som tematiskt eller geografiskt kan användas i det kommunala vattenarbetet. Olika dokument utgör också olika stöd i strategisk vattenplanering eller på praktisk nivå med åtgärdsarbete, stöd i tillsyn eller i exploateringsärenden. Alla bidrar till en ökad kunskap och hjälper till att målinrikta och avgränsa insatserna. Enligt kommunala erfarenheter har vattendokumenten flera gemensamma nämnare. Bland annat bör de:

  • ha förankrats och beslutats i den politiskt styrda organisationen så att finansiering för genomförande och förvaltning hänger med,
  • ha föregåtts av förvaltningsövergripande samarbete för att se till att alla nödvändiga perspektiv har avhandlats och att det finns en förståelse för dokumentets syfte och innehåll internt,
  • beskriva ansvarsfrågan inom kommunen och hur kommunen samverkar med externa aktörer, uppströms och nedströms, för att underlätta planens genomförande.
Kom ihåg! Det bör understrykas att varje kommun gör egna val över vilka typer av dokument som tas fram, och vilka frågor som bör kombineras tematisk. Det är inget mål i sig att ta fram olika dokument utan fokus bör vara på att rätt frågor diskuteras, prioriteras och planeras.

Om det saknas strategiska och styrande dokument för vattenplanering i en kommun kan det vara en fördel att börja arbeta med en vattenplan. Strukturen för dessa lämpar sig för att beskriva kommunens övergripande inriktning och målsättning med vattenarbetet. I den processen diskuteras viktiga frågor kring ansvar och roller i vattenarbetet, vilket är en nyckelfråga för att komma vidare på ett bra sätt. Handbok för strategisk kommunal vattenplanering är ett bra verktyg att använda som stöd även i det arbetet.

Figur 1. Bilden beskriver hur vattenplanen kan förhålla sig till andra kommunala styrdokument, förslag på hierarki mellan dokumenten, lagstiftning och andra relevanta dokument.
Figur 2. Bilden hämtad från Havs- och vattenmyndighetens vägledning om kommunal VA-planering (rapport 2014:1). Principiell bild som visar att en VA-plan kan innehålla ett antal strategier och styrdokument med olika avgränsningar och benämningar. Det kan finnas både fler och färre styrdokument än de som visas här.
Figur 3. Bilden hämtad från Havs- och vattenmyndighetens vägledning om kommunal VA-planering (rapport 2014:1). Principiell bild som visar hur översiktsplan, vattenplan, VA-plan respektive vattenförsörjningsplan kan förhålla sig till varandra.

Tabell 1. Sammanställning över olika typer av vattenplaneringsdokument för strategiskt eller praktiskt arbete.

Innehållsförteckning